دولت یازدهم وارث نابسامانی اقتصادی و سیاسی در کشور بود

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- کارش//ناس حوزه کار با بیان اینک//ه یادمان نرفته دولت یازدهم در چه ش//رایط دشواری مس//وولیت اداره امور را بر عهده گرفت، گفت: نابسامانی اقتصادی و سیاسی نتایج فعالیت دولت گذشته بود که دولت یازدهم وارث آن شد. حمید حاجاسماعیلی دولت یازدهم را دولتی شجاع نام برد که با وجود دشواریهایی که در سال 1392 در کشور وجود داشت، قبول مسوولیت کرد و توانست بر بخشی از این وعدهها فائق آید. وی بهبود تعامالت بینالمللی و گش//وده شدن روابط اقتصادی ایران با کشورهای توسعهیافته، رفع تهدیدهای امنیتی، انضباط مالی، کاهش نرخ تورم، خروج از رکود، ثبات در بازار اقتصادی کشور، تثبیت اشتغال، کاهش قاچاق کاال و افزایش سیستمهای کنترل در مبادی ورودی برای کنترل قاچاق ...و را از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید نام برد. کارش//ناس اقتصادی افزود: باوجود هم//ه تالشها و توفیقهای دولت یازدهم، هنوز مشکالتی در حوزههای اقتصادی کشور وجود دارد که این مشکالت خاص یک دولت هم نیست و در سالهای طوالنی در کشور ایجاد شده است. حاجاسماعیلی معتقد است دولت برای توانمندی بخشخصوصی در حوزه اشتغال باید تالش بیشتری کند. اصالح نظام بانکی و قوانین برای بهبود کسب و کار هنوز چالش جدی است که به کار زیاد نیاز دارد. وی یکی دیگر از دستاورهای دولت یازدهم را جلوگیری از رشد قیمتها عنوان کرد و گفت: دس//تاوردهای دولت یازدهم شرایط بهتری را برای سالهای آتی فراهم کرده است. حاجاسماعیلی تاکید کرد: دولت یازدهم باید سیاستهای حمایتی از تولید را به گونهای پیگیری میکرد که تولید سودآور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.