تازه واردی با كراوات قرمز

Jahan e-Sanat - - News -

در يكي از جلسات ادب//ي »تهرانمصور« كه به هم//ت زندهياد ش//هرزاد، مس//وول صفحات ادبي »دريچه« برگزار ميش//د، در كمركش زمستان سرد و جگرس//وز 47 تهران، تازه واردي را ديدم، دستكم براي من تازه و غريبه مينمود، گرچه با خيليها خوش و بش و چاق سالمتي غليظي داشت سر و وضع و حركاتش، جور ديگري بود. خوب يادم ميآيد كه كراوات قرمزرنگش كلي جلب توجه ميكرد.

جلسه پرشور و شلوغي بود و شعري كه او خواند بحث و جدل زيادي را باعث گرديد، شعري رياضي سروده بود و در تمام مدت جلسه حرفهاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.