اثراتفضايمجازيدرسرنوشتانتخاباتریاستجمهوري69 زیرذرهبین»جهانصنعت«؛ تلگرام بازیگردان اصلی

Jahan e-Sanat - - News -

مجتبيعبدي-انتخاباتدوازدهمين دوره رياس//تجمهوري و پنجمين دوره ش//وراها، 29 ارديبهش//تماه برگ//زار ميشود در حالي كه به طور قطع فضاي مج//ازي ميتواند نق//ش تعيينكننده و سرنوشتس//ازي در انتخاب//ات پيشرو داشته باشد.

تجربه سال گذشته انتخابات مجلس خصوصا در حوزه تهران و انتخاب ليست 30 نف//ره اميد در پايتخت با اس//تفاده از ش//بكههاي اجتماعي و تلگرام و آوردن قشر خاكس//تري پاي صندوقهاي راي، باعث شد تحليلگران اجتماعي به راحتي از كن//ار اين ابزار نگذرند و در واقع به اين نتيجه رسيدهاند كه شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي نقش تعيينكنندهاي در انتخابات دارند.

انتخابات آتي كه يك ماه ديگر برگزار ميشود نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و خيلي از كانديداها و البته صاحبنظران و كارشناسان سياس//ي و اجتماعي به اين باور رسيدهاند كه نقش تعيينكننده را در دوره پيش رو، شبكههاي مجازي دارند و از اينرو است كه از هماكنون شاهد رشد قارچگونه كانالهاي تلگرامي و سايتهاي اطالعرساني هستيم كه به نام كانديداهاي مختلف زده ميشود.

با وجود اينكه زمان تبليغات محدود و تبليغات قبل از زمان موعد اعالم ش//ده تخلف محسوب ميش//ود، اما از هفتهها پيش از آغاز ثبتنام كانديداها و ش//روع تاريخ رسمي تبليغات، در فضاي مجازي و ش//بكههاي اجتماع//ي مانور تبليغاتي كانديداه//ا آغاز ش//ده در حالي كه هنوز ثبتنام به پايان نرسيده و تاييد صالحيت ثبتنامكنندگان تمام نشده است.

اين در حالي اس//ت كه دستورالعمل فعالي//ت تبليغاتي انتخاب//ات در فضاي مجازي از س//ال 94 تدوين و ابالغ شده است و به گفته مسووالن اجرايي فعاليت تبليغاتي كانديداها بايد از طريق كانالهاي رس//مي كه در سامانه ش//امد ثبت شده اس//ت، اس//تفاده كنند و هرگونه تخلف پيگيري ميشود.

از طرف//ي پلي//س فت//ا اع//الم كرده اس//ت كه رص//د و پاي//ش فعاليتهاي داوطلب//ان انتخابات//ي و جلوگيري از هر گونه فعاليتهاي غيرقانوني از مهمترين اقدامات پليس فتاست. از جمله تخلفات انتخاباتي در فضاهاي سايبري و مجازي ميتوان به تخريب نامزدهاي رقيب، ايجاد ش//ايعات انتخاباتي، انتشار نظرسنجي و سوءاس//تفاده از فضاي مجازي در فضاي تبليغ//ات انتخاباتي اش//اره كرد.با توجه به تجربه انتخابات مجلس 94 كش//ور و همچنين آنچه كه در انتخابات رياس//ت جمهوری آمريكا گذش//ت و در راه بودن انتخابات رياست جمهوری فرانسه »جهان صنعت با نگاهی اجمالی به اثرات فضای مجازی بر دنيای سياست می پردازد. خبررسانيشبكههاياجتماعي از آنجايي كه برخي كانديداها به دليل دسترسيكمتربهرسانههايرسميبهويژه صداوسيما به ناچار برنامههاي تبليغاتي خود را بر فضاي مجازي معطوف كردهاند و بيش//ترين بهرهب//رداري را از اي//ن ابزار كمهزينه و كمسانسور در شهرهاي بزرگ بردند، به جرات ميتوان فضاي مجازي را يكي از عوامل موثر موفقيت در انتخابات دانست.شبكههاياجتماعيانتخاباتپيش رو بس//يار در تاثيرگذار هستند. اينكه در بسياري از موارد مردم به عنوان شهروند خبرنگار زودتر از اهالي رسانه برخي از اخبار را رصد ميكنند باعث شده روزنامهها به سمتتحليلمحوريبروند،چراكهطبيعتا اگر روزنامهها بخواهند فقط خبررس//اني كنندقطعااخبارسوختهرامنتقلميكنند و ارزشي ندارند. البته بحث خبرگزاريها، كاناله//اي خبري تلگرام و س//ايتهاي خبري متفاوت اس//ت. درست است كه انتشار اخبار در فضاي مجازي با سرعت اس//ت اما مستند بودن اين خبرها بسيار مهمترازسرعتانتشارآنهاست.اينمستند بودن در انتخابات پيشرو كه رويداد بسيار مهمي است بيشتر حائز اهميت ميشود چراكه مخاطبان شبكههاي مجازي هنوز درباره صحت اخبار منتش//ر شده در اين شبكهها آگاهي الزم را ندارند.

اگرفضايمجازيبتواندبافضايجامعه ارتب//اط برقرار كند، ميتواند در انتخابات پيش رو نقش موثري ايفا كند. به عنوان مثال اگر فردي در جامعه بيكار باشد و يك نامزد انتخاباتي درباره اشتغال وعدهاي دهد و فضاي مجازي نيز روي اين موضوع تاكيد كند، تاثيرگذار خواهد بود.

همچنين رس//انهها و فضاي مجازي ميتوانند در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي بسيار موثر باش//ند. رسانههاي رسمي با توجه به مسووليتي كه دارند بايد نسبت به هر مطلبي كه منتشر ميكنند پاسخگو باشند اما اين پاسخگويي در فضاي مجازي تعريف و هنوز س//ازوكارهاي الزم در اين زمينه تبيين نشده است؛ به همين خاطر اي//ن امكان وج//ود دارد در ش//بكههاي اجتماعي شعارزدگي بيشتر ديده شود. رفعمحدوديتها با نزديك ش//دن به زم//ان انتخابات رياستجمهوري، باز هم مسايلي پيرامون فيلتر برخي شبكههاي اجتماعي از جمله تلگرام مطرح ميش//ود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هرچند طرح مسايلي با هدف محدود كردن تلگرام را تاييد ميكند ابراز اميدواري ميكند كه مشكل خاصي بر سر راه اين شبكه اجتماعي پيش نيايد.

واعظي در پاس//خ ب//ه اينكه همچون انتخابات 49، آيا در س//ال 96 نيز تلگرام فعال خواهد بود و آيا فيلتر نخواهد شد، تصريح كرد: تالش ما بر اين است شرايط بهگونهاي باشد كه مردم بتوانند از ابزارها و فضاهايي كه اطالعات را افزايش ميدهد، استفاده كنند.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات يادآور ش//د: همه تالش ما در وزارت ارتباطات سالمسازي فضاي مجازي و فراهم آوردن زمينه اس//تفاده م//ردم از ابزارهاي نوين ارتباطي است بنابراين درباره اين مساله حتي در شرايط انتخابات تحت تاثير تالش عدهاي خاص قرار نخواهيم گرفت. تجربه مجلس 94 آنچه در خصوص انتخابات 94 مسلم بود اينك//ه كانديداهاي انتخابات مجلس و خب//رگان ب//ه خوب//ي از توانايي فضاي مجازي ب//راي تبليغ//ات و معرفي خود استفاده كردند.

با توجه به محدوديتهايي كه از نظر گستره نصب تبليغات و ابعاد پوسترها در تبليغات انتخاباتي مجلس در سال 94 به وج//ود آمده بود، فضاي مجازي به محور اصلي ابزارهاي تبليغات انتخاباتي تبديل ش//ده بود. البته گس//تره نفوذ مناسب، هزينه پايين و انعطافپذيري در ارس//ال ان//واع پيامهاي متن//ي و تصويري نيز در بهكارگي//ري اين ابزار بس//يار موثر بوده است. فضاي مجازي در انتخابات مجلس ب//ه ابزاري ق//وي براي تبليغ//ات و بيان طرحهاي كانديداها تبديل ش//ده بود كه اگرچه اخبار و اطالعات با س//رعت وصف ناپذيري منتشر ميشد، گاهي موارد نيز فضاي تخريب شخصيتها و انتشار شايعه را براي رقيبان فراهم كرده بود. به گونهاي كه دستگاههاي اجرايي را مجبور به رصد فعاليتهادرفضايمجازيكرد.ازطرفيبا توجه به اينكه زمان تبليغات محدود و قبل از زمان موعد اعالم شده تخلف محسوب ميش//ود اما در فضاي مجازي تبليغات به ش//كل معرفي و بيان برنامهها يا علت انتخاب كانديداهاي مجلس رواج داشت. اين سبك تبليغ با تشكيل گروههايي به منظور معرفي افراد براي انتخاب اصلح بود وليبعضادرگيريهايلفظيدرشبكههاي اجتماعي منجر به بروز اختالف در محيط حقيقي و ش//كلگيري دودس//تگيها و دو قطبيها ش//د. همچنين كاربران نيز بهترين راه براي كس//ب اطالع از اتقافات انتخابات را فضاي مجازي ميدانس//تند. بهطوري كه طبق يك نظرس//نجي، 60 درص//د كاربران، فض//اي مجازي را منبع راهنم//ا براي انتخ//اب كانديداها معرفي كردهاند. براس//اس نظرسنجي كه سايت »تابن//اك« از كارب//ران خود انج//ام داده ب//ود، 60 درصد كارب//ران فضاي مجازي را منبع اصلي بررس//ي نامزدها و انتخاب كانديداي اصلح ميدانستند. در اين بين يكي از سرويسهاي اينترنتي كه كاربران ايراني را در لحظه در جريان انتخابات دور دهم مجلس شوراي اسالمي قرار ميداد »تلگرام« بود. شبكهاي كه تاكنون بارها از سويكميتهفيلترينگتهديدبهفيلترينگ شده اما وزارت ارتباطات با سياستهاي خاص خود مانع اين كار شده است.

راهاندازي كانالهاي اختصاصي براي كانديداه//اي مجلس ده//م و يا فعاليت روباتهاي//ي كه اقدام به اطالعرس//اني و معرفي كانديداه//اي مختلف ميكردند از جمله س//رويسهايي بود كه تلگرام در اختيار نام//زدان انتخابات مجلس دهم و كاربران ايراني گذاشته بود. توئيتر،برگبرندهترامپ! نگاهي به انتخابات س//اير كش//ورها نيز بيانگر نق//ش موثر فضاي مجازي در پيروزي كانديداهايي است كه بيشترين بهره را ازفض//اي مجازي بردند. انتخابات امري//كا نمونه عيني آن اس//ت. پنجاه و هش//تمين انتخابات رياس//تجمهوري اي//االت متح//ده آمريكا براس//اس قانون اساس//ي روز سهشنبه 18 آبان ‪8) 1395‬ نوامبر (2016 برگزار ش//د. رايدهندگان مجمع گزينندگان رياس//تجمهوري را برگزيدند كه آنها نيز به نوبه خود به يك رييسجمه//ور و مع//اون رييسجمهور جديد از طريق مجمع گزينندگان دادند. دونالد ترامپ با كسب بيش از 270 راي از مجمعگزينندگان،بيشينه835 گزيننده اين مجمع را به دست آورد كه كافي بود او را رييسجمه//ور منتخب آمريكا كند. بس//ياري از نظرسنجيها و افكارسنجان به تن//دي اين انتخابات را به عنوان يكي از جذابترين انتخابات در دوران معاصر و يك//ي از بزرگترين نتايج خالف انتظار در تاري//خ خواندند. هيالري كلينتون كه از محبوبيت بااليي برخ//وردار بود و آمار راي دهندگان بيشتري به خود داشت با شكست روبهرو شد كه به نظر كارشناسان اينشكستبهخاطرتغييرديدگاهمردمبه وسيلهفضايمجازيوتاثيرتبليغاتترامپ بود. پيروزي مرد شبكههاي اجتماعي در آمريكا، دليلي محكم بر قدرت تبليغات در شبكههاي اجتماعي و فضاي وب است.

هواداران ترامپ در شبكههاي اجتماعي او را شناختند، طرفدار شدند و راي دادند و در نهاي//ت ه//م همين ه//واداران او را به عنوان رييسجمه//ور انتخاب كردند. اين در حالي اس//ت ك//ه ترامپ خود نيز اينستاگرام،فيسبوك و توئيتر را به عنوان سه شبكه اجتماعي شاخص در موفقيت خود بيان ميكن//د. اين نكته نيز جالب است كه ترامپ در دايرهاي 28 ميليوني از طرفدارانش در ش//بكههاي اجتماعي حضور داشته است، ترامپ ميگويد: امروز 100 هزار كاربر ديگر هم به ش//بكههاي اجتماعيام اضافه ش//دهاند. يكي از تاثير گذارترين عمليات ترامپ در شبكههاي اجتماعي، ويدئوهاي زندهاي بود كه منتشر ميشد. گزارشهاي EzyInsights نشان ميدهد كه طرفداران ويدئوهاي ترامپ در فيس بوك 12 ميليون نفر بودهاند. عالوه بر ويدئو او بهاندازه دو برابر رقبا روي توئيتر تمركز كرده بود تا بتواند طرفداران بيشتري جمعآوري نمايد. جالب است بدانيد ترامپ از مدتها قبل از انتخابات براي به دست آوردنطرفداردرشبكههاياجتماعياقدام كرده است، به صورتي كه رييسجمهور تازه انتخاب شده آمريكا چهار سال قبل از هيالري كلينتون به توئيتر پيوس//ت و سه برابر كلينتون پيام در آن ارسال كرده است. براساس يافتههاي موسسه ،Pew ح//دود 20 درصد از مردم تنها با خواندن مطالب در شبكههاي اجتماعي، ديدگاه و باور خود را در رابطه با مس//ايل سياسي تغيي//ر دادهاند. 17 درصد از مردم به نظر خودرادررابطهبانامزدهايانتخاباتيتغيير دادهاند.56 درصدازمردمآمريكاهمبهطور كامل شبكههاي اجتماعي را براي به دست آوردن به روزترين اخبار دنبال ميكردند. از س//وي ديگ//ر هكره//ا 40 روز قبل از انتخابات رياستجمهوري، سيستمهاي الكترونيكي ثبتنام 20 ايالت اين كشور را ه//ك كردند و به دنب//ال آن با افزايش نگرانيها درباره امني//ت دنياي مجازي، در ماجراي انتخابات رياستجمهوري در اياالت متحده آمريكا كارشناس//ان دليل پي//روزي ترامپ را دخالت هكرها در اين انتخاباتوتغييرارايالكترونيكيدانستند. و پس از آن آمريكا بهطور رسمي روسيه را متهم به رخنه اينترنتي به رايانامههاي ح//زب دموكرات اين كش//ور و كمك به پيروزي »دونال//د ترامپ«رييسجمهور كنوني اياالت متحده كرد. انتخاباتفرانسه؛تهديدجديد؟ نمون//ه ديگر را ميت//وان به انتخابات پيش روي كش//ور فرانس//ه اش//اره كرد. پ//س از جنجالهاي ماههاي اخير درباره دخال//ت احتمال//ي روس//يه به وس//يله حملههاي هكري در روند انتخابات اخير رياس//تجمهوري آمري//كا، ح//اال دولت فرانس//ه هم به مسكو هشدار داده كه در انتخابات رياستجمهوري پيش روي اين كش//ور دخالت نكند. اين هشدار در پي آن ص//ورت گرفت كه كمپين انتخاباتي »امانوئلماكرون«يكيازنامزدهايطرفدار اتحاديه اروپا در انتخابات رياستجمهوري فرانسه مدعي شد هكرهاي روس در ماه گذشته به »سرورها« و »ايميل« كمپين انتخاباتي آقاي ماك//رون حمله كردهاند. كمپين انتخاباتي ماكرون دولت روسيه را به تالش براي تاثير گذاري در انتخابات در پيشرويفرانسهمتهمكرد.گفتهميشود روسيه از نامزدي خانم مارين لوپن دست راستي يا »فرانسوا فيون« محافظهكار در برابر نامزدهاي چپگرا و سوسيال دموكرات حمايت ميكند و پي//روزي آنها و ايجاد شكاف بيشتر داخل اتحاديه اروپا را به نفع منافع راهبري خود در اين قاره ميداند.

بنابراي//ن گزارش موجي از ش//ايعات درباره حمايت روس//يه از نامزدي مارين لوپن در انتخابات فرانسه در فضاي مجازي شكل گرفته است و كارشناسان فرانسوي براساس نظر س//نجيهاي انجام شده از كاربران در فضاي مجازي احتمال پيروزي لوپن در انتخابات رياستجمهوري فرانسه باال ميدانند. از طرفي ديگر مردم فرانسه كمپيني را در وبس//ايت »اوباما «2017 راهاندازي كردهاند و با قرار دادن طوماري در آن، خواه//ان نام//زدي ب//اراك اوباما، رييسجمهور س//ابق آمريكا در انتخابات رياستجمهوري فرانسه شدند. گزارشها حاكي از آن است كه تاكنون 30 هزار نفر اين طومار را امضا كردهاند و پوس//ترهاي تبليغاتي اوباما هم به سرعت در رسانههاي اجتماعيمنتشرشدهاست.سياستمداران دركشوريمانندفرانسهنيزازسرويسهاي اينترنتي و مخصوصا شبكههاي اجتماعي در انتخابات خود بهرههاي قابل توجهي بردهان//د. بهط//ور جدي جرقه اس//تفاده س//رويسهاي اينترنتي در اين كشور به انتخابات رياستجمهوري سال 2009 باز ميگردد. زماني كه نيكوالس ساركوزي يكي از كانديداهاي انتخابات اين كشور به شبكه اجتماعي توئيتر پيوست.

ش//ايد بع//د از اي//ن اتف//اق ب//ود كه سياستمداران مختلف اين كشور به سمت استفاده از اينترنت و جاذبههاي آن براي انجام امور سياسي و جلب نظر شهروندان روي آوردند.

بهرهگيريجهانیازسرويسهاي اينترنتي

برگ//زاري انتخابات به ش//يوه كامال الكتروني//ك سالهاس//ت ك//ه در اكثر كشورهاي پيش//رفته دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد. در كنار اين روش، استفاده از ابزارهايفضايمجازيفرصتيفراهمكرده تا كانديداهاي انتخابات مختلف با كمترين هزينهومحدوديتينظراتوبرنامههايشان را به گوش رايدهندگان برسانند.

نمون//ه ب//ارز توجه به س//رويسهاي اينترنت//ي را ميت//وان در انتخاب//ات رياستجمهوري سال 2016 امريكا ديد. براساسگزارشهايمختلف،سرويسهاي اينترنتي مانند ش//بكههاي اجتماعي و اپليكيشنها نوع ارتباط كانديداهاي اين انتخابات با مردم را با تحوالت ش//گرفي روبهرو كرد. براس//اس نتايج نظرسنجي منتشر شده توسط مركز تحقيقاتي ،Pew نزديك به 63 درصد از آمريكاييها اخبار مورد نظ//ر خ//ود را از طريق فيسبوك درياف//ت ميكردند. اين در حالي اس//ت ك//ه آمار ياد ش//ده در س//ال ‪47 ،2013‬ درصد بوده اس//ت. شبكههاي اجتماعي مانند توئيتر و فيسبوك، تعامل نامزدهاي انتخاباتي با طرفدارانشان را نيز تغيير داده بودند بهطوري كه شاهد راهاندازي نوعي حوزههاي انتخاباتي آنالين در شبكههاي اجتماع//ي بوديم. براس//اس اين گزارش، رقمهاي س//رمايهگذاري ديجيتالي روي انتخاب//ات امريكا از مق//دار 145 ميليون دالر در س//ال 2012 ب//ه 607 ميلي//ون دالر در سال 2016 افزايش يافت. اين در حالي است كه سايت بيزينس اينسايدر در گزارش خود از اختصاص 40 درصد از اين مبلغ به شركت فيسبوك اشاره خبرداد.

بهباورتحليلگران،شبكههاياجتماعي مانند توئيتر يا يوتيوب ميتوانند در مدت زماني كوت//اه، كوچكترين عكسالعمل يك نامزد انتخاباتي را در س//طح وس//يع پخش كنند. اس//تفاده از اي//ن ابزارهاي ديجيتالي حت//ي پيشبيني درخصوص برنده رقابتهاي انتخاباتي در اين كشور را نيز بسيار سادهتر كرده بود. براي مثال گ//وگل با كمك موت//ور هوش مصنوعي خود، اعالم ك//رده بود هيالريكلينتون، نامزد ح//زب دموكراته//ا در انتخابات رياس//تجمهوري آمريكا برنده ميشود. هرچن//د اين نتايج قابل ات//كا نبودند اما قطعا روي جو رواني جامعه و نظر كاربران تاثير گذاشتند. استفاده سياستمداران از سرويسهاي اينترنتي محدود به آمريكا نيس//ت. يكي ديگ//ر از كش//ورهايي كه س//رويسهاي اينترنتي در انتخابات آن تاثيرگذار بوده، هند اس//ت؛ كشوري كه بيش از 70 ميليون كاربر در رس//انههاي اجتماعي دارد. گزارشهاي مختلف نشان داده رس//انههاي اجتماعي ب//ر انتخابات پارلماني اين كشور كه در سالهاي اخير برگزار شد، اثر بسيار چشمگيري داشته اس//ت. براس//اس يك تحقيق كه توسط بنياد علوم IRISانجام شد، نتيجه 287 كرسي از 543 كرس//ي پارلماني هند از رسانههاي اجتماعي، خصوصا فيسبوك تاثير پذيرفته است. تلگرام،پيروزميدان اما استفاده از سرويسهاي اينترنتي در ايران براي پيشبرد فعاليتهاي انتخاباتي داستان متفاوتي از دنيا دارد. در حالي كه بسياري از سياستمداران دنيا براي معرفي برنامهها و سياستهايشان از سرويسهاي اينترنتي مانند فيسبوك، توئيتر، يوتيوب ...و اس//تفاده ميكنند، اين سرويسها در ايران فيلتر اس//ت. بنابراين كانديداهاي انتخاباتي در كش//ور چن//دان نميتوانند روي چنين س//رويسهايي براي معرفي خود و دريافت بازخورد از كاربران حساب باز كنند. با تم//ام محدوديتهايي كه از دوران دولتهاي نهم روي سرويسهاي اينترنتي از جمله فيسبوك اعمال شد، با اين حال هنوز سرويسهايي هستند كه كانديداها و همچنين مردم به كمك آن بتوانندخبرهاواتفاقاتانتخاباتيوسياسي را دنبال كنند. حاال تلگرام با فاصله زيادي از ديگ//ر ش//بكههاي اجتماعي محبوب سياستمداران و كاربران خارجي، به منبع خبري كاربران ايراني تبديل شده است. كارشناسان داليل مختلفي را براي پيشتاز بودن تلگرام در جريان انتخابات اخير ايران عنوان ميكنند. كارشناس ارتباطي در اين خصوص به خبرنگار ما ميگويد: »براساس اظهارات مسووالن وزارت ارتباطات، تعداد كارب//ران فعال تلگ//رام در ايران به رقمي بيش از 15 ميليون ميرس//د و براساس نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران، 53 درصد از كل مردم ايران حداقل عضو يكي از شبكههاي اجتماعي هستند كه در اين بين شبكه اجتماعي تلگرام از محبوبيت زيادي در بين كاربران برخوردار اس//ت.«اميد رضوي در ادام//ه ميافزايد: »اين ش//بكه پيامرسان موبايلي برعكس ش//بكههاي اجتماعي و پيامرس//انهاي ديگر با محدوديتهايي نظير فيلترينگ يا كند شدن در ارائه خدمات مانند آنچه در وايبر يا واتسآپ ديدهايم، مواجه نشده اس//ت. در واقع سرعت باال و ارائه خدمات متنوع مانند دسترسي ساده، ايجاد كانال، ارسال س//ريع تصاوير، ويدئو ...و از طريق اين سرويس سبب ش//ده كاربران ايراني و همچنين كانديداهاي رياستجمهوري، تلگرام را بهترين وسيله براي اطالعرساني انتخاباتي خود انتخاب كنند.«

همچنيناينكارشناسارتباطي،فيلتر شدن شبكههاي اجتماعي پربازديد در دنيا را عامل اصلي مهجور ماندن اين سرويسها در كارزار انتخاباتي ايران عنوان ميكند.

به گفته رضوي رس//انههاي اينترنتي هزينههايتبليغاتدرجريانهايانتخاباتي را به شكل قابلتوجهي كاهش ميدهند و از ص//رف انرژي و هدر رفت//ن كاغذ نيز جلوگيريميشود.همچنينسياستمداران ميتوانند اخبار را به شكل آني به روزرساني كرده و در اختيار كاربرانشان بگذارند.

در ايران نيز با وجود محدوديتهايي كه روي برخي سرويسهاي اينترنتي اعمال ميشود، انتظار ميرود مانند كشورهاي ديگر، فن//اوري تاثير محس//وس خود را همانطور كه در جريان انتخابات خرداد 92 نماي//ان س//اخت در اي//ن دوره هم سهم شاياني در رفتار انتخابكنندگان و انتخابشوندگان داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.