لرزشگیر تصویر در اپلیكیشن گوگل فوتو

Jahan e-Sanat - - News -

آيت/ي اي/ران- طبق گ//ز ار شو ب س//ا يت ‪،Android Police‬ جديدترين نسخه اپليكيشن گوگلفوتو به كاربران امكان لرزشگي//ري ويديوه//اي ضبطش//ده را ميدهد. براي اس//تفاده از اين ويژگي كافي است آخرين نس//خه اين برنامه را دانلود كرده و با ورود به قس//مت ويرايش و انتخاب «Stabilize» در گوشه سمت چپ پايين صفحه، به راحتي ويدئوهاي خود را لرزشگيري كنيد.

همانطور كه اين وبسايت اشاره كرده، لرزشگيري ويديوها مدتها است كه در دستور كار گوگل قرار دارد. گوگل كار روي ابداع و بهكارگيري اين ويژگي را از ماه آگوست سال گذشته آغاز كرد اما اجرايي شدن آن حدود يك سال طول كشيد. با اين حال استفاده از اين ويژگي براي كساني كه از اين اپليكيشن استفاده ميكنند و به ضبط كليپهاي ويدئويي عادت دارند، بسيار خوشايند است.

پس از انتخاب گزينه ،«Stabilize» بايد منتظر بمانيد تا لرزشگيري ويدئو به اتمام برس//د كه اين پروسه براي كليپهاي كوتاه چند ثانيه و براي كليپهاي طوالني حدود يك دقيقه زمان ميبرد. البته لرزشگيري با استفاده از اين اپليكيشن با لرزشگيري از طريق سختافزارهاي مورد استفاده در اسمارتفونهاي جديد قابل مقايسه نيست اما در كل پس از استفاده از اين اپليكيشن، كاهش لرزش در ويدئوها را متوجه ميشويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.