»جهانصنعت« اثر توليد ناهمگن مسكن در بازار را بررسي ميكند؛ انحراف » الگوي مساحتي« عرضه از تقاضا

Jahan e-Sanat - - News -

اشكان نظامآبادي- »عدم تطابق الگوي عرضه و تقاضا« در توليد مسكن بس//ياري از خانههاي ساخته شده در كشور را بدون متقاضي باقي گذاشته است. در نگاهي كالنتر معضل بزرگي به نام »توليد ناهمگن مسكن« ميتواند ريشههاي ركود در چهار سال اخير را آش//كار كند؛ ركودي كه ممكن است »عدم عرضه كافي« دليل آن معرفي ش//ود اما واقعيت اين است كه طيف وسيعي از متقاضيان مسكن به دليل عرضه نامناس//ب وارد بازار نميشوند. عدم تناس//ب عرضه در بازار از لحاظ كم//ي و كيفي مس//كن را به كااليي »غيرهمگ//ن« تبدي//ل و ش//رايط را ب//راي مس//يريابي متقاضي//ان جهت يافتن مس//كن مورد نظرشان سخت كرده است. »استطاعت خانهاوليها« در حال//ي ب//ه مهمتري//ن دغدغ//ه سياستگذاران مسكن تبديل شده كه طرف عرضه در نبود »تمهيدات دولت« در حال ساخت خانههاي »گرانقيمت« و »پربازدهتر« اس//ت و همين موضوع تالش طيف وس//يعي از متقاضيان را بيجواب گذاشته است.

اگرچ//ه ت//الش دول//ت ب//راي تحري//ك تقاض//اي »خانهاوليها« و »مصرفكنندگان اصلي« با كمترين انحراف از مس//ير اصل//ي خود به ثمر رس//يده اس//ت ام//ا »ابع//اد كوچك تس//هيالت« و »انحراف سازندگان از بازار هدف« از تاثير اين تسهيالت به بازار كاسته است. در شرايطي كه نبض معامالت مسكن بهطور عمده به دست »خانههاي كوچك« افتاده، سازندگان مس//كن از شناس//ايي »گ//روه هدف وامهاي جديد مسكن« عقب افتادهاند. بازار مسكن طي سالهاي اخير تحت تاثير تكانههاي ناش//ي از پرداخت وام به متقاضيان اصلي و تحريك تقاضاي خانهاوليها بوده است، بهطوري كه در چارچوب »تغيير مناسبات بازار« رفتار سازندگان نيز قابل تحليل است.

بررسيهاي »جهانصنعت« نشان ميده//د كه يك//ي از دالي//ل اصلي رك//ود طوالني مدت مس//كن فاصله گرفتن نيازه//اي بازار هدف از عرضه اين كاالس//ت. وجود 118 هزار واحد بدون متقاضي مس//كن مهر به دليل عدم جانمايي مناسب، كمبود امكانات زيرساختي و قيمت به روشني نمايانگر آشفتگي در عرضه و تقاضاست. سوغات تورم براي مسكن به دنبال افزايش افسارگس//يخته تورم در س//ه س//ال منتهي به 92 كه باعث كاهش س//بد معيش//ت خانوار شد، مس//كن خانوادههاي ايراني نيز رفته رفته كوچكتر شد. خانوادههايي كه توان مالي خود را طي اين سالها از دس//ت دادن//د در ش//رايطي ك//ه نميتوانس//تند به محلههاي پايينتر ش//هر كوچ كنن//د، تصمي//م گرفتند خانههايي با متراژ كمتر اما در همان محلههاي متوسط شهر انتخاب كنند. با اين وجود پرسش اساسي اين است كه آيا سازندگان مسكن تالشي براي تطبيق مش//خصات واحدهاي عرضه شده كردهاند ياخير؟

نتايج سرش//ماري نفوس و مسكن سال 95 از تجمع 21 درصد ايرانيان در خانهه//اي 51 تا 75 متر حكايت ميكن//د. اي//ن در حال//ي اس//ت كه سازندگان مس//كن بيشتر به ساخت واحدهاي ب//االي 80 مترمربع تمايل نشان ميدهند. در اين شرايط بخش عم//دهاي از تقاضا در ب//ازار منجمد ش//ده است. در دورهاي عرضه مسكن در كشور ساالنه 443 هزار بود كه در س//الهاي اخير به 768 هزار نفر هم رس//يد و در سال 94 اين حجم كمتر ش//د. در حال حاضر كش//ور به توليد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني نياز دارد و با افزايش حجم تسهيالت اين ميزان نيز دچار نوسان خواهد شد.

تجملع معاملات در مرز 300 میلیون تومان

به گزارش »جهان صنعت«، با وجود اينكه فاصله گرفتن پارامترهاي عرضه از تقاض//ا توقف در ايس//تگاه ركود را طوالنيتر كرده است اما ارائه تسهيالت كارآمد و توس//عه بازار بدهي در سال گذشته باعث بهبود نسبي اوضاع شده است. در حالي كه طبق سنت بخش مهم//ي از منابع و تس//هيالت بانكي مسكن صرف ساختوسازهاي لوكس، گرانقيمت و بزرگ متراژ ميش//د، در س//ال 95 بيش از نيم//ي از معامالت انجام ش//ده مربوط به واحدهاي زير 80 مترمرب//ع و ب//ا ارزش كلي كمتر از 300 ميليون تومان در شهر تهران بوده است.

شلروع تغییلر در الگلوي مساحتي

از س//وي ديگ//ر در تابس//تان 95 تغييرات//ي در روند س//اخت و س//از ايجاد ش//د كه ميتوان//د زمينه رونق در س//الجاري را فراهم كند. در اين مدت متوسط مساحت زمين مسكوني )ام//الك كلنگي( معامله ش//ده طي تابس//تان 95 نسبت به تابستان سال گذش//ته، 37 مترمرب//ع مع//ادل 12 درصد كاهش يافته و از ميانگين 314 مترمرب//ع به متوس//ط 277 مترمربع رسيده است.

بر اس//اس گزارشهاي رسمي نرخ رشد سرمايهگذاري در ساختمانهايي كه س//اخت آنها در سالهاي و1392 1393 ش//روع ش//د منفي و در سال 1393 ارزشافزوده مسكن نيز پايين بوده اس//ت. يكي از نتايج ديگر »عدم تطابق الگ//وي عرضه و تقاضا« صرف بخش//ي از تقاضا در س//وداگريهاي مسكن است.

راهان//دازي ب//ازار ره//ن ثانوي//ه و گس//ترش صندوقه//اي زمي//ن و س//اختمان و همچنين تامين مسكن كمدرآمدها، توسعه صنعت ساختمان و تكنولوژي، توسعه نظام پيشفروش، تش//كيل صندوق ضمانت تسهيالت مس//كن و راهاندازي شركت ضمانت مسكن ايران، در حوزه اقدامات توسعه و نهادس//ازي توس//ط دول//ت اگرچه اقدامات موثري براي تحريك تقاضاي مصرفي محس//وب ميش//ود اما اين اقدام//ات ب//دون عرضه موث//ر بهطور كارآمد باعث رونق نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.