راهاندازي صندوق پروژههاي ريلي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون برنامهريزي و اقتصاد حملونقل شركت راهآهن در بازديد از دهمين نمايشگاه بانك، بيمه و بورس از توافقات كلي اين نهاد با بورس در رابطه با راهاندازي صندوق پروژههاي ريلي خبر داد و گفت: اين توافقات به سمت عملياتي شدن در حال پيشروي است.

نوراهلل بيرانوند در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه، يكي از محورهاي توسعهاي كشور را راهآهن عنوان كرد و گفت: حمل و نقل ريلي از اولويتهاي وزارت راه است. اين مجموعه براي تحقق رش//د و پيشرفت خود نيازمند منابع مالي است و درنظر دارد بخشي از آن را از طري//ق بازارس//رمايه تامين كند. از طرف//ي بورس، داراي سازوكارهاي خاص و ابزارهاي متنوع مالي جديدي است كه ميتواند زمينهساز تحقق اين مهم باشد.

وي افزود: راهآهن جمهوري اسالمي ايران، تعامالتي را با بازار سرمايه آغاز و بحثهاي كارشناسي در اين رابطه انجام داده است. البته در سال گذشته هم اين نهاد به صورت محدود از امكانات بازارسرمايه استفاده كرده است. اما واقعيت اين است كه اكنون به دنبال استفاده بيشتر از ظرفيتهاي جديد و ابزارهاي متنوع مالي در اين رابطه است.

بيرانون//د از توافقات كلي اين نهاد با بورس در رابطه با اين ابزارها خبر داد و گفت: اين طرح در حال حاضر به س//مت عملياتي ش//دن حرك//ت ميكند. بهطور مثال »صندوق پروژه« به عنوان يكي از اين ابزاره//ا كه براي پروژههاي بزرگ و زيربنايي قابل اس//تفاده اس//ت، م//ورد نظر اين مجموعه قرار گرفته اس//ت. ب//ه اين معني كه يكي از شركتهاي خصوصي كه مجري پروژه است، صندوقي را با همكاري بورس تشكيل و از اين طريق به مشاركت در تضمين سود پروژه مورد طرح كمك ميكند.

عض//و هياتمدي//ره انبوهس//ازان مس//كن ب//ا تاكي//د ب//ر اينكه اختصاص آورده متقاضيان براي آمادهس//ازي واحدهاي مس//كن مهر غيرقانوني اس//ت، گفت: س//ازندهها نبايد چوب مديريت در شهرهاي جديد را بخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.