مردم از نگاه صرفا سياسي به زندگي خسته شدهاند

Jahan e-Sanat - - News -

سيدمحمدعلي ثابتقدم ضمن اظهار اميدواري در همكاري و مشاركت دوجانبه ش//هرداري با ش//هروند در سال جديد اذعان داشت: شهرداري رشت در سال جديد با هدف توزيع خدمات و ايجاد زيرساختها در مناطق كمبرخوردار كار خود را آغاز كرده است.

شهردار رشت، با اشاره به فرهنگ واالي مردم شهر رشت خاطرنشان كرد: پروژه هدايت آبهاي سطحي زيرساختي است كه دههها پيش بايد اجرا ميشد، كه امروز مجموعه مديريت شهري براين باور است كه زندگي شهروندان فهيم رشت در شهري فارغ از مختصات كامل شهري ناممكن است.

وي افزود: مردم با نگاه صرفا سياسي به زندگي خسته شدهاند و انتظار دارند تا در يك فضاي كامال عقالني عالوه بر اخذ خدمات از شهرداري خود نيز خدماتي را به شهرداري ارائه كنند.

ثابتقدم با تاكيد در جلوگيري از هرگونه احساسات و حفظ كرامت انساني شهروند يادآور شد: حفظ كرامت انساني توسط مديريت شهري تنها با ارتقاي كيفيت زندگي مردم اتفاق ميافتد، البته كيفيتي كه نه فقط با زبان بلكه با عمل مبتني بر اقتصاد فعال و پويا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.