خالصه عملكرد شركت توزيع نيروي برق گيالن در سال 1395

Jahan e-Sanat - - News -

به همت و تالش كاركنان شركت توزيع نيروي برق گيالن، در سال5931 قريب به044 كيلومترخطوطشبكهفشارضعيفومتوسط)02 كيلوولت(هوايي-زمينيو كابل خودنگهدار براي02173 مشترك جديد و رفع ضعف برق تعدادي از مشتركين قبلي )با توجه به رشد جمعيت و رشد مصرف برق( شهري و روستايي در كليه مناطق گيالن احداث شد.

عالوه بر اين در 825،1395لاس دستگاه ترانسفورماتور )هوايي-زميني-كمپكت( با ظرفيتهاي مختلف )جمعا 121655 كيلوولت آمپر( نصب و افزايش قدرت داده شد و بيش از 123 كيلومتر شبكه معابر هوايي و زميني جهت روشنايي معابر درسطح شهر و روستا احداث شد و براي مجموع شبكه روشنايي معابر فوقالذكر 4224 دستگاه چراغ الكپشتي نصب شد. همچنين در اين مدت هشت روستا از مناطق محروم، صعبالعبور و كوهستاني گيالن به شبكه سراسري برق پيوستند. از جمله اقدامات مهمي كه در سال 1395 انجام شد، ميتوان به پشت سر گذاشتن مناسب گرماي سخت و طاقتفرساي تابستان گذشته اشاره كرد كه باوجود رشد چشمگير مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با كوشش و پيگيري تمام كاركنان، برقي مطمئن و پايدار در اختيار مشتركين قرار گرفت. در سال 1395 حداكثر پيك بار )اوج مصرف برق( همزمان شهرها و بخشهاي كل استان به ميزان 6/1232 مگاوات بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.