شكست ركورد پروازي در پايانههوايي تهران

Jahan e-Sanat - - News -

رحمتاهلل مهآبادي، مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايرانگفت: در نوروز 96 براي اولينبار پس از انقالب ارائه خدماتكنترل ترافيك هوايي به بيش از 2100 سورتي پرواز طي يك شبانهروز توسط همكاران مركزكنترل فضاي كشور به ثبت رسيد.

بهگزارش »جهانصنعت« به نقل از روابطعمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران رييس هياتمديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران گفت: از 25 اس//فندماه س//ال گذش//ته تا 15 فروردين ماه 1396 تعداد 30 هزار و 253 سورتي پرواز در فرودگاههاي سراسركشور انجام شده است كه اين تعداد حاكي از رشد41درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. درطول اين مدت سه ميليون و 721 هزار و 956 نفر از هموطنان نيز پرواز را براي سفرهاي نوروزي خود برگزيدند كه اين رقم رشد 61درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد.

رحم//تاهلل مهآبادي با بيان اين خب//ر گفت: از ميان فرودگاههاي كشور، فرودگاههاي مهرآباد، حضرت امامخميني)ره( و مشهد مقدس رتبههاي اول تا س//وم را بهخود اختص//اص دادند بهطوري كه قريب به يكس//وم از مس//افران هوايي در نوروز از فرودگاه مهرآباد اعزام و پذيرش شدهاند.

رييس هياتمديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران افزود: فرودگاه مهرآباد طي بازه مذكور، رشد 20 درصدي پذيرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد51 درصدي پروازي را تجربه كرده اس//ت، بهطوري كه 988 هزار 934و نفر از هموطنان عزيز از اين فرودگاه اعزام و پذيرش شدهاند و هشت هزار 162و سورتي پرواز نيز در اين فرودگاه انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.