مشكالت اقتصادي مازندران با شعار برطرف نميشود

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي مازندران با بيان اينكه 90 درصد ظرفيت صنعتي اين شهر كوچك و متوسط است، اظهار كرد: گردشگري و كشاورزي از ظرفيتهاي استان است كه اگر موانع بر سر راه اين دو بخش برداشته شود ميتوان به دستاوردهاي بزرگي دست يافت.

وي ادامه داد: مازندران در حوزه معدن، فلورين، زغالسنگ، سنگ گرانيت و پوكه معدني رتبه اول و دوم را بهخود اختصاص داده است.

رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي مازندران افزود: اگر خواهان اين هستيم توليد در جايگاه بهتري قرار گيرد، ميطلبد كه حمايتهاي بيشتري از توليد و بخش اقتصادي صورت گيرد.

مهاجر با بيان اينكه مازندران در پشت برگهاي سبز گرفتاريهاي زيادي دارد كه بهچشم نميآيد، گفت: حمايتهايي در حوزه گردشگري كه بتوان از آن استفاده بهينه كرد را نداشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.