ديدار مديرعامل با هيات كميسيون انرژي استان واسط عراق

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت توزيع برق ايالم در ديدار با هيات كميسيون انرژي استان واسط عراق گفت: تبادل دانش فني و همچنين رايزني براي انتقال تجهيزات نوين شبكههاي توزيع بين دو كشور دوست و برادر ايران و عراق ميتواند ضامن پايداري شبكهها به عنوان يكي از اركان اساسي تامين امنيت در منتطقه باشد.

هادي شيرخاني افزود: با توجه به همجواري استان واسط با ايالم و همچنين يكسان بودن شرايط جويي منتطقه امكان ايجاد نيروگاههاي خورشيدي و استفاده از شيوههاي مدرن بهره جستن از انرژيهاي تجديدپذير براي هر دو استان وجود دارد.

رييس هياتمديره شركت برق استان تاكيد كرد: استفاده از توان كارشناسان و مهندسان ايراني و هم چنين عرضه تجهيزات با كيفيت توليدكنندگان اين كشور براي باز آرايي شبكههاي توزيع در عراق ميتواند به تحكيم هر چه بيشتر روابط بين دو كشور بينجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.