اعتماد مردم، سرمايههاي اجتماعي شركتهاي آب و فاضالب است

Jahan e-Sanat - - News -

مدير دفتر روابطعمومي و امور بينالملل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور از مركز ارتباطات مردمي (122) اين شركت بازديد كرد. در اين بازديد سيدمحسن حسيني، رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به راهاندازي مركز ارتباطات مردمي)221(بهصورت42 ساعتهاظهارداشت:دريافتتماسحوادثازكلاستانبهصورتتجميعيوارائهخدماتغيرحضوري به مشتركين از اهداف مهم اين شركت در سه ماهه اول سال 96 است. وي در ادامه افزود: تجهيز سختافزاري و نرمافزاري واحد 122 جهت رفع حوادث در كوتاهترين زمان ممكن و همچنين ارائه خدمات غيرحضوري در بستر اين سامانه از برنامههاي پيش رو است تا خدمات شركت به مردم در كل استان با كيفيت مطلوبتر ارائه شود. مديرعامل آبفاي گيالن دريافت تماسها در ستاد شركت، اطالع داشتن از وضعيت استان به صورت آنالين و تحليل و بررسي نيازهاي مردم براي تصميمگيريهاي كالن شركت در راستاي رفع نيازهاي مشتركين را از مزاياي راهاندازي مركز ارتباطات مردمي (122) برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.