افزايش توليد و صادرات ذوبآهن اصفهان در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

درآستانهوالدتحضرتعلي)ع(احمدصادقيمديرعاملشركتوجمعي از مسووالن شركت دوشنبه بيست و يكم فروردينماه با حضور در دفتر آيتاهلل طباطبايينژاد نماينده وليفقيه در استان و امامجمعه اصفهان با ايشان ديدار و گفتوگو كردند. آيتاهلل طباطبايينژاد در اين ديدار گفت: يكي از افتخارات جمهوري اسالمي، توليد فوالد و گسترش آن در سطح كشور است به نحوي كه درخصوص اين محصول از كشورهاي ديگر بينياز هستيم. صنايع زيادي به ذوبآهن اصفهان و مجتمع فوالد مباركه متصل هستند و از اين دو صنعت مادر تاثير ميپذيرند. وي ضمن اشاره به اينكه توسعه در صنايع فوالدي بايد براساستوانوامكاناتموجودصورتگيرد،افزود:توسعهصنايعمختلفبدون در نظر گرفتن توانمنديها مشكالتي را ايجاد ميكند لذا اين مقوله بايد مورد توجهقرارگيرد.درادامهصادقيتصريحكرد:ذوبآهناصفهانباوجودمشكالت در مرحله عبور از بحران قرار دارد كه به لطف خدا و تالش همكاران در سال گذشته كليه تعهدات اين شركت انجام شده است. وي ادامه داد: از نيمه دوم ديماه تا آخر سال 1395 تمام توليدات ذوبآهن به كشورهاي حوزه خليج فارس، اروپا ...و صادر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.