بازديد مديركل صداوسيماي گلستان از سد نرماب

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل صداوسيماي گلستان و معاونين وي همراه با مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان از سد نرماب بازديد به عمل آوردند. مديرعامل شركت آب منطقه اي استان اظهار كرد: امسال نسبت به سال گذشته با كاهش 30 درصدي و نسبت به دراز مدت با كاهش 12 درصدي بارشها رو به رو بوديم و در بحث سدها نير امسال 40 درصد حجم سدهاي استان آبگيري شده است و اين در حالي است كه در سال گذشته حدود 50 درصد حجم سدهاي استان آبگيري شده بود. نظري با بيان اينكه در حال حاضر با ساخت سدها وآببندانها حدود 72 درصد آبهاي سطحي استان مهار ميشود، گفت: سدنرماب بزرگ ترين سد استان است و در صورتي كه اين سد آبگيري انجام شود،حداقل 50 درصد آن بدون اجراي شبكههاي آبياري و زهكشي قابل بهره برداري است و ميتواند هم در بخش شرب و هم كشاورزي مشكالت شرق استان را حمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.