تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نيازمند اراده جمعي است

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي گلستان گفت: تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نيازمند اراده جمعي است. حجتاهلل خليلزاده اظهار داشت: امسال در كنار توليد و اشتغال، ميخواهيم امكانات زيرساختي را ارتقا دهيم تا پذيراي سرمايهگذاران باشيم. وي افزود: عمده واحدهاي فعال حوزه اقتصاد گلستان كه از صنايع كوچك و متوسط تشكيل شده، در شهركهاي صنعتي قرار دارند و اين موضوع مسووليت ما را سنگينتر ميكند. وي تصريح كرد: همچنين ميخواهيم از ظرفيت بخشخصوصي هم در شهركهاي صنعتي استفاده كنيم زيرا دولت نوسازي صنايع را در دستور كار خود قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.