دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری پیشنهاد داد؛ تغییر توقف نماد با یک سیاست تازه

Jahan e-Sanat - - News -

توق//ف نماد معامالتی جریمه س//هامدار خرد اس//ت و به جای توقف نماد معامالتی بای//د اطالعیهه//ای افزای//ش س//رمایه ناش//ران غیرش//فاف متوقف ش//ود. سعید اس//المیبیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری با بیان مطلب فوق، با تاکید بر لزوم افزایش آموزشهای عمومی و کمک به فرهنگس//ازی برای س//رمایهگذاران در راستای توسعه تامین مالی، شفافیت عمومی و س//ازمانهای عمومی و خیریهها در بازار س//رمایه گفت: از طری//ق نهادهای عمومی میتوان ابزارهای تامی//ن مالی مختلفی را مش//ابه مدارس آموزش//ی دنیا توسعه داد و راهاندازی کرد. وی با اش//اره به تش//کیل کارگروهه//ای مالیات در کان//ون نهادهای س//رمایهگذاری عنوان کرد: تعامل بیشتر با سازمانهای مرتبط بازار سرمایه و برقراری ارتب//اط با نهادهای قانونگذاری و ناظر بازار پ//ول و س//رمایه از دیگ//ر اقدامهای کانون در س//ال جاری خواهد بود. همچنین ارائه پیش//نهاد رد زمینه اصالح و تنقیح قوانین در کن//ار دیداره//ای دورهای از نهاده//ای سرمایهگذاری به طور مرتب از سوی کانون دنبال خواهد شد. این مقام مسوول با بیان اینکه کانون نهادهای سرمایهگذاری به عنوان مرجع صنفی شرکتهای س//رمایهگذاری ع//الوه بر توس//عه کارگروههای تخصصی و صبحانههای کاری، توس//عه س//امانه تدان را نیز در دس//تور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: برگزاری جش//نواره تحلیلهای برت//ر محلی ب//رای معرفی به ش//رکتهای عضو کانون خواهد بود. اس//المیبیدگلی با اش//اره به اقدامهای پیشرو از سوی کانون نهادهای سرمایهگذاری در سالجاری افزود: حضور و مشارکت در پنج سمینار داخلی و دو سمینار بینالمللی، انتشار یک کتاب در حوزه تخصصی بازار س//رمایه، تهیه، انتشار یا مش//ارکت در ی//ک هفتهنامه یا ماهنامه، برگزاری همایش نیمقرن بورس به مناسبت 50 سالگی بورس تهران و همچنین بهبود چرخ//ه عملکرد و توان مالی ش//رکتهای س//رمایهگذاری به عن//وان رگ حیاتی این صنف از جمله اقدامهایی اس//ت که امسال در دس//تور کار ق//رار خواه//د گرفت. وی افزایش 25 درصدی درآمد کانون نهادهای سرمایهگذاری در سال جاری را پیشبینی کرد و افزود: عالوه بر برگزاری صبحانه کاری در اردیبهش//تماه امس//ال به طور حتم در بهار امس//ال نشست آزاداندیشی تاثیر سود بانکی بر بازارهای مالی و همچنین بازدید از نهادهای سرمایهگذاری برگزار خواهد شد. تاثیروابستگیبهنفت اس//المیبیدگلی در پایان این نشس//ت در پاس//خ ب//ه ای//ن پرس//ش که ب//ا توجه ب//ه وضعیت بحران//ی بازار مالی کش//ور تا چه ح//د خطر نک//ول س//پردههای بانکی پیشروی س//رمایهگذاران است و آیا اهرم تورم همچنان تنها ابزار دولت برای ممانعت از فروپاشی کس//ب و کارها در کوتاهمدت خواه//د بود، عن//وان کرد: در حالی رش//د منفی اقتصادی در س//الهای قبل نشانگر وضعیت نامناس//ب اقتصاد کش//ور بود که تورم چندرقمی باعث وقوع ساز و کارهایی شد که برچیدن متغیرهای کالن مخرب را چندان آس//ان نمینمود. تورم در سالهای متمادی نقطه و بهانهای بوده برای پوشش ناکارآم//دی در کش//ور ای//ران و نهادهای س//ازمانیافته در برابر اصالحات اقتصادی بس//یار مقاوم بودهاند اگرچه عمده آنها به حوزههای نفتی وابسته هستند. او ادامه داد: بحران ش//بکه پولی هماکنون تشدید شده و انتهای س//ال گذشته اثرات آن به وضوح دیده شد که چندین هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران به پای زیان بانکها ریخته ش//د و از بین رف//ت. چنانچه راهکار جدی اندیش//یده نشود، به طور حتم بحران مالی به وقوع خواهد پیوست که البته میتوان با به کارگیری راهکارهایی از نکول در بانکها از جمله تثبیت رشد اقتصادی در سالهای آینده جلوگیری کرد. رسانهها در این زمینه در حالی باید به نقش روشنگری خود عمل کنند ک//ه اغلب وقتی اخب//ار مهم در این زمینهها به عموم اطالعرسانی میشود که کار از کار گذشته است.

جایگاه ضعیف ب/ورس در تصمیمهای کالن

اسالمیبیدگلی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذش//ت ی//ک دهه از برگزاری نمایش//گاه ب//ورس، بانک و بیم//ه اما هنوز رییس سازمان بورس در نهادهای باالدستی تصمیمسازی از جمله هیات دولت، شورای پ//ول و اعتبار و یا س//ازمان برنامه و بودجه نمیتواند حضور داشته باشد، پاسخ داد: هر سیاستی که بر ثروت سهامداران اثرگذارد یا بر سودآوری شرکتها در این بازار ورود کند باید با مشورت سازمان بورس انجام شود. به طور جدی بازار س//رمایه از بهترین بخشها به لحاظ تخصص و چابکی برخوردار بوده و باید حضور رییس س//ازمان بورس دستکم در جلس//ات تاثیرگذار ب//ر حوزههای مالی و پول//ی از مطالبات فعاالن بازار س//رمایه از دولت دوازدهم باشد. در این زمینه نامهنگاری با رییس مجلس و پیش//نهاد ش//ده که این امکان به کانون نهادهای سرمایهگذاری نیز داده شود. شکستپروژه»تدان« این مقام درباره اینکه چرا سامانه »تدان« هیچ نقشی در افزایش فرهنگ تحلیل به جای شایعهپراکنی در بازار سرمایه ندارد، گفت: در مورد س//امانه »تدان« اعتراف میکنم که این سامانه تضعیف شده و به لحاظ کیفی باید ارتقا یابد. از طرفی باید به طور حتم محل درآمدی برای افرادی باشد که میخواهند تحلیل کنند در غی//ر این ص//ورت انگیزهها کاهش خواهد یافت. از ایرن و تحلیلهای خوب منشا معرفی شرکتهای بورسی خواهند بود و باید به فکر تحلیلهایتوسعهیافتهباشیم.اسالمیبیدگلی در ادامه با بیان اینکه بانکها سالها مطابق با تورم در کشور سرمایهگذاری کردهاند و شکستن مقاومت آنها در برابر کاهش تورم بسیار دشوار اس//ت، افزود: در حالی هماکنون انتشار پول جدید از س//وی برخی کارشناس//ان توصیه میشود که معتقدم دولت نباید به فکر ایجاد تورم باشد. وی افزود: تورم ساختاری در اقتصاد ایرانبهگونهایبودکهسالهاتورم42 درصدی به عنوان یک نرخ عادی برای این متغیر اعالم میشود و این در حالی است که اقتصاددانانی همچون هاشم پس//ران تاکید میکنند برای کاهشتورمبایدقبلازهرچیزهمهجریانهای کشور با یکدیگر بر سر آن اجماع کنند. اقتصاد ایران هماکنون چندان شفاف نیست و بخش بزرگی از اقتصاد کشور اصال صورتهای مالی ارائه نمیدهد. اگر میخواهیم از نفتمحوری به سمتمالیاتمحوریحرکتکنیم،بایداقتصاد کشور شفاف باشد. راهحلیکبحران دبیر کل کانون نهادهای س//رمایهگذاری با اش//اره به معضل توق//ف طوالنیمدت نماد معامالتی و لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی در این زمینه گفت: انتش//ار اعالمیههای سود در این زمینه یکی از راهکارهاست که باید از سوی شورای عالی بورس بررسی و تصویب شود. وی ادامه داد: توقف طوالنیمدت نماد معامالتی در حالی برای مدیران پرتفوی و سبدگردانها از حساسیت باالیی برخوردار است که از سویی دیگر باعث واگذاری سهم خوب در زمان نیاز به نقدینگیبهجایفروشسهمبدمتوقفشدهدر بازارسهاممیشود.توقفنمادمعامالتیجریمه س//هامدار خرد است و اگر اطالعیهای منتشر نمیشود، باید هیات مدیره شرکت بازخواست شود. از این رو به نظر میرسد به جای توقف نمادمعامالتیبایداطالعیههایافزایشسرمایه ناشران غیرشفاف متوقف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.