شفافیت معامالت قراضه آهن در تاالر نقرهای

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

بیرانوند، معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل شرکت راهآهن گفت: بورس کاال معامالت قراضه آهن را ش//فاف و بدون ابهام کرده اس//ت. به گ//زارش پایگاه پایگاه بورس کاال، نور اهلل بیرانوند اقدام راهآهن در عرضه آهن قراضه و ضایعات از طریق بورس کاالی ایران را اقدامی مفید دانست و افزود: ش//فافیت و رقابت سالم دو هدف اصلی یک بازار متمرکز و س//المت است، بر همین اساس شرکت راهآهن نیز اهداف خود را برای عرضه محصوالت در بورس کاالی ایران نزدیک دیده و این بازار مالی را برای همکاری مناسب برگزیده است. وی در ادامه افزود: مهمترین مزایای عرضه محصوالت در بورس کاال ایجاد رقابت و شفافسازی است بر همین اساس شرکت راهآهن نیز به دلیل دارا بودن این دو هدف، بورس کاال را به عنوان بازاری مطمئن برای فروش محصوالت خود انتخاب کرده اس//ت. معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونق//ل راهآهن در ادامه اظهار داش//ت: تمام کاالهای قراضه راهآهن در بورس کاالی ایران ارائه میشود و ما در این زمینه سازوکارهای موازی را حذف کردیم که باز خورد این تصمیم از سوی فعاالن صنعت بسیار مثبت بوده است بنابراین ما همه شرکتهای وابسته را نیز به بورس کاال ارجاع میدهیم. وی تاکید کرد: معامالت قراضه در بورس کاال راضی کننده است و شفافیت معامالتی این بازار مالی موجب شده تا دیگر جای هیچ ابهامی در معامالت قراضه آهن باقی نماند که این حرکت گامی مثبت در راس//تای شفافیت و سالمت اقتصادی اس//ت. معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل ش//رکت راهآهن در پایان گفت: عرضه ضایعات و آهن قراضه راهآهن در بورس کاال ادامه خواهد یافت و امیدواریم س//ایر س//ازمانها و ارگانها به منظور حرکت به س//مت ش//فافیت و اقتصاد آزاد برای حضور در این بازار ترغیب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.