انتشار EPS سال 96 »خراسان«

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشیمی خراسان پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اس//فندماه 96 را با سرمایه یک هزار و 789 میلیارد و 912 میلیون ریال به صورت حسابرسینشده، اعالم کرد. شرکت پتروشیمی خراسان نخستین پیشبینی سود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ یک هزار و 130 ریال اعالم کرده است که نسبت به EPS سال جاری معادل 10 درصد افزایش را نشان میدهد. پیشبینی درآمد این شرکت در سال مالی 96 در مقایسه با سال مالی جاری شامل افزایش 13 درصدی فروش خالص و ارائهخدمات،افزایش61 درصدیسودناخالص،افزایش51 درصدیسود عملیاتی و همچنین افزایش 10 درصدی سود خالص است. »خراسان« س//ود خالص در س//ال مالی منتهی به 29 اسفند 69، را مبلغ دو هزار و 23 میلیارد و 382 میلیون ریال برآورد کرده است. یادآوری میشود سود خالصاینشرکتفرابورسیدرسالمالیمنتهیبه03 اسفند59،مبلغ یک هزار و 833 میلیارد و 600 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم یک هزار و 24 ریال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.