2 هزار میلیارد ریال درآمد »غبهنوش«

Jahan e-Sanat - - News -

بهنوش ایران صورتهای مالی ش//ش ماه نخست سال مالی منتهی به 30 اس//فند 95 را با س//رمایه ثبت شده 240 میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت بهنوش ایران در شش ماهه نخست س//ال مالی جاری مبل//غ دو هزار و 179 میلی//ارد و 322 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیکسرشدوسودناخالصدورهبهمبلغ147 میلیاردو729 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به مبلغ 383 میلیارد و 50 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آنسودخالصدورهمبلغ56 میلیاردو211 میلیونریالمحاسبهشدوبر ایناساسمبلغ172ریالسودبهازایهرسهممحققکردکهنسبتبه دوره مشابه در سال گذشته معادل 36 درصد کاهش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.