پیشبینی643 ریالی»دشیمی«

Jahan e-Sanat - - News -

شیمی دارویی داروپخش پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه ثبت شده 85 میلیارد ریال به صورت حسابرسیش//ده اعالم کرد. شرکت شیمی دارویی داروپخش نخستین پیشبینیسودهرسهمسالمالی69 رامبلغ643 ریالاعالمکردهاست که نسبت به EPS سالجاری معادل 63 درصد کاهش نشان میدهد. پیشبینی درآمد این شرکت در سال مالی 96 در مقایسه با سال مالی جاری شامل افزایش 13 درصدی فروش خالص و ارائه خدمات، افزایش هفت درصدی س//ود ناخالص، افزایش ش//ش درصدی سود عملیاتی و همچنین افزایش 10 درصدی سود خالص است. »دشیمی« سود خالص در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 88 میلیارد و 123 میلیون ریال برآورد کرده است. یادآوری میشود سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 59، مبلغ 80 میلیارد و 41 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم 942 ریال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.