387 ریال پیشبینی سال 96 »حتاید«

Jahan e-Sanat - - News -

تاید واتر خاورمیانه پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه69 را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده اعالمکرد. شرکتتایدواترخاورمیانهنخستینپیشبینیسودهرسهمسال مالی69 رامبلغ783 ریالاعالمکردهاستکهنسبتبه EPS سال جاری معادلدودرصدافزایشنشانمیدهد.پیشبینیدرآمداینشرکتدرسال مالی69 درمقایسهباسالمالیجاریشاملافزایشچهاردرصدیفروش خالصوارائهخدمات،کاهشسهدرصدیسودناخالص،افزایشچهاردرصدی سود عملیاتی و همچنین افزایش سه درصدی سود خالص است. »حتاید« سود خالص در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را مبلغ 387 میلیارد و 499 میلیون ریال برآورد کرده است. یادآور میشود سود خالص این شرکت درسالمالیمنتهیبه03 اسفند59،مبلغ773 میلیاردو637 میلیونریال وسودبهازایهرسهم873 ریالاعالمشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.