سود363 میلیاردریالی»تیپیکو«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایهگذاری دارویی تامین، اطالعات و صورتهای مالی9 ماهه سال مالیمنتهیبه13 اردیبهشتماه6931 راباسرمایهدوهزارو009 میلیارد ریال، به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری دارویی تامیندردوره9 ماههسالمالیمنتهیبه13 اردیبهشتماه6931،مبلغ 363 میلیارد و 106 میلیون ریال س//ود خالص شناس//ایی کرد و بر این اساس مبلغ 125 ریال سود به هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 51 درصد افزایش نشان میدهد. »تیپیکو« سود انباشته پایان دوره را مبلغ دو هزار و 202 میلیارد و 708 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میشود این شرکت در دوره منتهی به 30 بهمن ماه ،1394 سود خالص را مبلغ 240 میلیارد و 925 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 83 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.