انتشار صورت مالی 9 ماهه »وپارس«

Jahan e-Sanat - - News -

بانک پارسیان، اطالعات و صورتهای مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمایه 23 هزار و 760 میلیارد ریال، به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. بانک پارسیان در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اس//فند ماه ،1395 مبلغ 14 هزار و 764 میلیارد و 541 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرد و بر این اساس مبلغ 621 ریال زیان به هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 486 درصد افزایش زیان نش//ان میدهد. »وپارس« زیان انباشته پایان دوره را مبلغ 10 هزار و 16 میلیارد و 295 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میش//ود این شرکت در دوره منتهی به 30 آذر ماه ،1394 زیان خال//ص را مبلغ یک هزار و 674 میلیارد و 993 میلیون ریال و زیان به ازای هر سهم را 106 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.