ادعاي نصف شدن قاچاق كاال و ارز در دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه همچنان مي//زان واردات كاالهاي غيرقانوني به كشور بسيار باالست و حتي در حجم وسيع و جلوي چشم مسووالن انجام ميشود اما سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از توفيق دولت يازدهم در مبارزه با قاچاق خبر داد و گفت: ميزان قاچاق در سال 1395 از 25 ميليارد دالر در سال 1392 به حدود 12 تا 13 ميليارد دالر در سال 1395 كاهش پيدا كرد. اين در حالیاست كه بازار پر از كاالهای قاچاق اس//ت به طوری كه بسياری از توليدكنندگان را با مشكالت فراوانی مواجه كرده است.

در همين راستا قاسم خورشيدي با اشاره به اينكه حجم قاچاق در س//ال 95 نسبت به سال 94 حداقل بين 15 تا 20 درص//د كاهش پيدا كرده اس//ت، گفت: ارزش قاچاق در س//الهاي 1392 تا 1394 به ترتيب ‪19/8 52،‬ و 15 ميليارد دالر بود كه اين رقم در سال 1395 به حدود 12 تا 13 ميليارد دالر كاهش پيدا كرد.

س//خنگوي س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ادامه داد: البته 12 تا 13 ميليارد دالر قاچاق هم عدد بسيار بزرگي است و بايد براي آن تدبير شود.

خورشيدي اضافه كرد: اگر چند شاخص را براي موفقيت در مبارزه با قاچاق كاال و ارز در نظر داشته باشيم، نخستين شاخص ما ميتواند اين باشد كه در اين دوره چقدر حجم قاچاق كاهش پيدا كرده اس//ت اما در كنار حجم قاچاق، شاخصهاي ديگري نيز براي سنجش موفقيت در مبارزه با قاچاق وجود دارد كه شامل حجم كشفيات قاچاق، نسبت وصول جرايم ناشي از پروندههاي قاچاق و همچنين افزايش درآمدهاي قانوني دولت است.

س//خنگوي س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ارتباط با ارزش قاچاق در سال 1395 گفت: براساس برآوردهاي اوليهاي كه از حجم قاچاق در س//ال گذشته بهعملآمده، كماكان شاهد روند كاهشي حجم قاچاق در سال گذشته نسبت به سال 94 هستيم.

وي در مورد حجم كشفيات در سال گذشته نيز گفت: در سال 1395 در بخش حجم كشفيات به ركوردي بيسابقه دست يافتهايم. نسبت كشفيات در سال 1392 بهكل حجم قاچاق ساالنه كمتر از يك درصد بوده است ولي اين نسبت در سال 1395 به بيش از 30 درصد رشد رسيده است يعني دستگاههاي كاشف توانستهاند 30 درصد از كاالي قاچاقي كه وارد كشور شده است را كشف و ضبط كنند.

س//خنگوي س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مجموعه كشفيات دستگاههاي كاشف در سال گذشته را 14 هزار و 600 ميليارد تومان كاالي قاچاق ذكر كرد.

وي در بخش ديگري از س//خنانش به افزايش نس//بت وصول جرائم نس//بت بهكل احكام صادرشده اشاره كرد و گفت: در س//ال 1392 نس//بت وصول جرائم از كل جرائم در تعزيرات حكومتي فقط س//ه درصد بوده اس//ت؛ يعني حكم صادر ميش//ده ولي در مقام اج//را ظرفيت اجرايي نداش//ته است اين عدد در سال 95 به بيش از 28 درصد رسيده است.

خورشيدي ادامه داد: شاخص چهارم در مورد رشد 150 درصدي درآمدهاي قانوني دولت از محل حقوق ورودي در سال 95 نسبت به 1392 است؛ اين امر بهرغم كاهش 40 درص//دي واردات و كاهش هفتدرصدي ميانگين ضريب www.abfaesfahan.ir www.iets.mporg.ir موثر تعرفههاي گمركي محقق شده است.

س//خنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اضافه كرد: در س//ال ،1392 كشور با واردات بيش از 63 ميليارد دالر حدود 75 هزار ميليارد ريال از محل حقوق ورودي درآمد داش//ته است، اما در سال 1395 كل واردات كشور حدود 43 ميليارد و 600 ميليون دالر بوده است )يعني تقريبا 40 درصد كاهش واردات داشتهايم( و از طرف ديگر ميانگين ضريب موثر تعرفههاي وارداتي نيز از حدود 27 درصد به 19/2 درصد كاهش پيداكرده است )يعني واردكننده بابت واردات كاال، پول كمتري به دولت پرداخت كرده است( ولي درآمدهاي گمركي دولت از محل حقوق ورودي به بيش از 180 هزار ميليارد ريال رسيده است.

خورشيدي در تحليل اين اعداد گفت: اين نشان ميدهد كه فساد و تخلف در مبادي ورودي و گمركي و قاچاق از مبادي رسمي كاهش پيداكرده است.

س//خنگوي س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: اين اعداد و ارقام و شاخصها كامال گوياي اين است كه دولت توفيقه//اي قابلمالحظهاي در بحث مبارزه با قاچاق كاال و ارز داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.