گراني قطعي آب معدني بعد از انتخابات

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-آنطوركهدبيرانجمنتوليدكنندگانآبهايآشاميدنيومعدني اعالمكردهاست،درحالحاضرتنهايكشركتافزايشقيمتداشتهوساير شركتها در اين راستا اقدامي نكردهاند اما معدل افزايش قيمت محصوالت آب آشاميدني و معدني در سالجاري حدود 10 تا 15 درصد خواهد بود كه از واحدهاي توليدي درخواست شده تا پس از برگزاري انتخابات افزايش قيمت را در دستور كار قرار ندهند.

پيمان فروهر در مورد وضعيت قيمت آبهاي آشاميدني و معدني در سالجارياظهاركرد:ازسالگذشتهقيمتگذاريمحصوالتآببستهبندي به واحدهاي توليدي واگذار شده و در اين رابطه خود واحدها هستند كه بايد پاسخگوباشند.براساسبخشنامهمعاوناولرييسجمهورازسالگذشتهآب بستهبندي در گروه ساير كاالها )گروه سوم( قرار گرفت تا روال قيمتگذاري روياينمحصوالتنسبتبهقبلازسال5931 دچارتغييرشود.

دبير انجمن توليدكنندگان آبهاي آشاميدني و معدني با تاكيد بر اينكه از واحدهاي توليدي درخواس//ت كرديم كه در صورت امكان تا برگزاري انتخابات رياستجمهوري قيمت محصوالت را افزايش ندهند، بيان كرد: صنعت آبهاي آشاميدني و معدني، صنعتي كامال فصلي است و در شش ماهه اول سال بازار آن رونق دارد اما ما به دليل بحث انتخابات از واحدهاي توليدي درخواست كرديم تا پس از برگزاري انتخابات افزايش قيمت را در دستور كار قرار ندهند.

وي در مورد ميزان افزايش قيمت محصوالت آب آشاميدني و معدني در سالجارياعالمكرد:براساسهزينههاييكهبهتوليدمحصوالتاينصنعت تحميل ميشود و با توجه به نرخ دستمزدها، حاملهاي انرژي و هزينههاي حملونقل معدل افزايش قيمت محصوالت آب آشاميدني و معدني در سال 1396 حدود 10 تا 15 درصد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.