جوالن81 نوعميوهقاچاقدربازار

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- هنوز هم ميوه قاچاق در بازار موجود است و محصوالتي همچون سيب سبز و قرمز و گالبي از آمريكا، سيب از ايتاليا و فرانسه، سير از چين، شبرنگ و گيالس از آفريقا، پرتقال از مصر و تركيه و انبه از كنيا در برخي مناطق تهران با قيمتهاي باال به فروش ميرسد. در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي با اشاره به اينكه كشف ميوه قاچاق حجم قابل توجهي است، از عرضه 18 نوع ميوه قاچاق با بستهبنديهاي ايراني در بازار خبر داد.

حسين مهاجران با اشاره به وجود ليموترش خوزستان در بازار گفت: همزمان با اين محصول داخلي ليمو ترش تركيه و برزيل هم در بازار عرضه ميشود كه صدمه به محصول داخلي خواهد زد.

مهاجران واردات قانوني ميوههاي مورد نياز بازار در زمان كمبود يا افزايش قيمتاينمحصوالترامنطقيدانستوگفت:قاچاقميوهسببورودآفات خطرناك به كشور ميشود كه مبارزه با آنها دشوار است.

وي افزود: همچنين واردات قانوني ميوه سبب كاهش سود قاچاقچيان و كاهش اين معضل در بازار ميوه ميشود.

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي چغاله و گوجهسبز را ميوههاي نوبرانه اين فصل اعالم كرد و گفت: قيمت چغاله در ابتداي ورود كيلويي 150 هزار تومان و هماكنون 35 هزار تومان است كه با ورود اين محصول ازشهرياربه8 تا31 هزارتومانكاهشخواهديافت.

مهاجران با اشاره به ظرفيت شهريار در تامين درخواست بازار كشور به گوجهدرختيبهمدتششماهگفت:گوجهدرختيدرابتدايورودكيلويي 100 هزار عرضه شد كه هماكنون به 50 تا 70 هزار تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.