كاهش تقاضاي خريد مرغ به دنبال گراني

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-قيمتمرغطيروزهاياخيربهبهانههايمختلفباافزايشروبهرو شدودربرخيمناطقسطحشهرتهرانبهكيلويي0028 تومانرسيد.از اين رو اين محصول با كاهش تقاضاي مصرف كنندگان روبهرو شده است چراكه همه اقشار سطح جامعه توانايي خريد اين محصول با قيمتهاي باال راندارند.برهميناساسرييساتحاديهپرندهوماهيازكاهش07 درصدي تقاضا در بازار مرغ خبر داد و گفت: قيمت اين كاال در برخی مناطق 6950هب تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.