ذخاير آبی پشت سدها رو به افزايش است؛ خطر سيل در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

م//ردم اي//ن روزه//ا از قرارگيري در مس//ير رودخانههاي استان تهران چه براي تفريح و چه براي غير آن، خودداري كنند تا مشكالتي كه براي برخي هموطنانمان در شمال غرب ايران به وجود آمد، براي مردم تهران تكرار نشود.

در س//الجاري از نظر مي//زان ذخاير برف در كوهه//اي اس//تان تهران و همچني//ن كوههاي باالدست اين استان در استان مازندران نسبت به سال گذشته وضعيت بهتري داريم و ذخاير برفي استان بيشتر شده است.

مهمترين دليل افزايش انباشت ذخاير برفي، برودت هوا در دو ماه گذشته و عدم ذوب برفها بوده اس//ت. اين مساله كه به آب شدن مستمر و آرامآرام ذخاي//ر برف//ي در هفتههاي پيش رو ميانجامد، موجب ميشود اين ذخاير با جريان يافتن در رودخانههاي استان به ذخاير آبي پشت سدها افزوده شوند.

اگرچه جريان يافتن آب ناشي از ذوب شدن برفها براي افزايش سطح ذخاير آبي پشت سدها و به تبع آن كاهش مشكالت ناشي از كمآبي موثر است اما حجم آب ناش//ي از ذوب شدن برفها ممكن اس//ت به س//يالبي ش//دن رودخانههاي استان منجر شود. اين وضعيت زماني بحرانيتر ميشود كه بارشهاي بهاري نيز به افزايش سطح جريانهاي آبي در رودخانههاي استان بينجامد.

عالوه بر اين مسايل، از روز گذشته رهاسازي آب برخي س//دهاي استان به مقدار برنامهريزي ش//ده و مشخص به منظور اس//تفاده در تغذيه مصنوعي دشتهاي پاييندست آغاز شده است كه اين موضوع نيز مزيد بر علت بروز س//يالب خواهد شد.

بارندگيهاي اخير موجب ش//ده 42 درصد حجم س//دهاي تهران پر شود كه در مقايسه با سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است اما پيشبيني ميشود در ماههاي آينده حتي شاهد سرريز شدن سدهاي تهران باشيم.

اكنون 294 ميليون مترمكعب آب پشت سد طالقان، 141 ميليون مترمكعب آب پشت سد اميركبير، 183 ميليون مترمكعب پش//ت سد ماملو، 24 ميليون مترمكعب پشت سد الر و 58 ميليون مترمكعب آب پشت سد لتيان جمعآوري شده است.

پيشبينيها حاكي از اين اس//ت كه تا پايان خرداد 100 درصد مخازن سدها پر شود و پس از آن شاهد سرريز شدن سدها )بهجز سد الر كه با مشكل فرار آب مواجه است( باشيم.

سال گذش//ته در همين زمان حجم ذخيره آبپشتسدهايتهران207 ميليونمترمكعب بود اما امس//ال از نظر ذخي//ره برف در وضعيت بهتري به سر ميبريم كه ناشي از برودت هواي آغاز سال است.

همين مساله نيز موجب شده مسووالن آبي به مردم در استفاده از طبيعت و اتراق كردن در اطراف رودخانهها ط//ي روزهاي آينده به دليل احتمال افزايش روانآبها و سيالب هشدار دهند كه اين مساله در رودخانههاي كن، دارآباد، فرحزاد و رودخانههاي شهرستان فيروزكوه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. رهاسازيآبسدلتيانواميركبير درهمينحالمديرعاملشركتآبمنطقهاي تهران از رهاس//ازي آب دو سد لتيان و اميركبير براي جلوگيري از سيالب در تهران خبر داد.

محمدرضا بختياري با بي//ان اينكه به دليل بارش برف خوب و مناسب در حال حاضر شاهد افزايش حجم ورودي آب به سد لتيان و اميركبير هس//تيم، اظهار كرد: ورودي س//د لتيان به 40 مترمكعب رس//يده و حجم اي//ن مخزن نيز 85 درصد شده است بنابراين به منظور جلوگيري از وقوع احتمالي س//يالب از ديروز رهاسازي آب از سد لتيان را آغاز كرديم و طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته قرار شده تا 20 ميليون مترمكعب آب از اين سد رهاسازي شود.

وي با بيان اينكه قرار اس//ت آب رهاسازي از سد لتيان به سد ماملو، دشت پاكدشت و ورامين منتقل ش//ود، به ايسنا گفت: اين كار به منظور مديريت سيالب انجام شده است.

مديرعامل ش//ركت آب منطقهاي تهران با اش//اره به ورودي سد اميركبير در زمان پيك عنوان كرد: ورودي اين س//د به 150 ميليون مترمكعب افزايش يافته و اين در شرايطي است ك//ه ورودي نرمال س//د اميركبير 65 ميليون مترمكعب تخمين زده شده است، بنابراين به منظور جلوگيري از وقوع سيالب 11 ميليون مترمكعب رهاس//ازي از س//د اميركبير نيز در حال انجام است. كناررودخانههايتهراناتراقنكنيد بختياري تصريح كرد: طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته، قرار ش//ده آب رهاسازي شده از سد اميركبير به رودخانه كرج، شاهچاي و دشت تهران- كرج و ري سرازير شود.

وي با اش//اره به وضعيت خوب منابع آبي در تهران گفت: در ش//رايط فعلي الزم است مردم مقابل رودخانهها به وي//ژه رودخانههايي كه در پاييندس//ت آنها س//د قرار ندارد، اتراق نكنند چراكه ممكن است با وقوع سيل شاهد حوادث جبرانناپذيري باشيم. بنابراين خواهش ما از مردم اين اس//ت كه در زمان حاض//ر و ماههاي آتي از گردش در كنار رودخانهها جلوگيري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.