بهرهبرداري از 13 طرح پتروشيمي در دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

مديرعامل ش//ركت ملي صنايع پتروش//يمي گف//ت: از س//ال 92 ت//ا ام//روز در مجم//وع 13 طرح با سرمايهگذاري حدود چهار ميليارد دالر به بهرهبرداري رس//يده كه در مجموع 5/2 ميليون تن به ظرفيت تولي//د صنعت پتروش//يمي افزوده است.

مرضيه شاهدايي در آيين افتتاح چه//ار ط//رح جديد پتروش//يمي درمنطق//ه وي//ژه پ//ارس 2 )پارس كنگان( در اس//تان بوشهر با حضور رييسجمهور اظهار كرد: در س//ال جاري هفت طرح جديد پتروشيمي در فهرس//ت بهرهبرداري اس//ت و در س//ال آين//ده ني//ز از 10 طرح بهرهبرداري ميشود كه در مجموع 20 ميلي//ون تن ب//ه ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور اضافه خواهد شد.

ويصنعتپتروشيميراطاليهدار اقتصاد مقاومت//ي و پرچمدار ايجاد ارزش اف//زوده و افزايش صادرات در ايران خوان//د و ادامه داد: هماكنون 52 مجتمع توليدي با ظرفيت اسمي ساالنه06ميليونتندركشوروجود دارد و ميزان فروش خالص آنها در داخل و خارج از كشور به ارزش 15 ميليارد دالر است.

مع//اون وزي//ر نف//ت در ام//ور پتروش//يمي افزود: اين چهار طرح جديد پتروش//يمي در منطقه ويژه پارس كنگان در مجموع دو ميليون ت//ن به ظرفيت توليد پتروش//يمي اضافه خواهد كرد كه 883 ميليون دالر سرمايهگذاري داشته است.

ش//اهدايي بيان ك//رد: در زمان حاضر 30 طرح و مجتمع در منطقه وي//ژه اقتص//ادي انرژي پ//ارس در شهرستانهاي عس//لويه و كنگان اس//تان بوشهر ايجاد و مستقر شده است كه خوراك آنها از منابع نفت و گاز منطقه تامين ميشود.

وي اضافه كرد: ايران با داش//تن مناب//ع عظيم هيدروكربن//ي و گاز طبيع//ي و با توجه به افزايش توليد فازهاي پارسجنوبي داراي مزيتي مطل//وب در صنع//ت پتروش//يمي است.

ش//اهدايي گفت: اولويت صنعت پتروشيمي اس//تفاده حداكثري از گازهاي طبيعي به عنوان خوراك با رويكرد تكميل زنجيره ارزش است.

وي اظه//ار ك//رد: تم//ام مزاياي صنعت مانند انواع مختلف خوراك درصنايعپتروشيمي،زيرساختهاي الزم، موقعيت استراتژيك و دسترسي به آبهاي آزاد در ايران وجود دارد و در آينده صنعت پتروشيمي پرچمدار سرمايهگذاري خارجي و فناوريهاي نوين خواهد بود.

مع//اون وزي//ر نف//ت در ام//ور پتروشيمي در مورد نقشه راه توسعه صنعت پتروشيمي در برنامه ششم توسعه گفت: بعد از تكميل طرحهاي نهاييش//ده موجود حدود 25 طرح جديد براي برنامه شش//م طراحي شده است كه براساس خوراكهاي داخل و اس//تفاده حداكثري از گاز مايع با رويكرد تكميل زنجيره ارزش برنامهريزي شده است.

وي اف//زود: همچنين پنج طرح باالدستي نفتي تامينكننده خوراك صنعت پتروشيمي به سرمايهگذاران داخلي صنعت پتروش//يمي واگذار شده است كه در مجموع 30 طرح به ارزش04ميليارددالرسرمايهگذاري را دربر ميگيرد.

شاهدايي يادآور شد: تاكنون دو منطقه ماهش//هر و وي//ژه پارس به صنعت پتروشيمي اختصاص داشته و از آنجايي كه آينده اقتصاد كشور به پتروشيمي نياز دارد براي توسعه اين صنعت مناطقي در س//ايت انرژيبر پارس//يان، الوان، كيش و چابهار در كنار خليجفارس و درياي عمان در نظر گرفته شده است.

وي گفت: اگ//ر در ديگر مناطق كش//ور نيز مناطقي مستعد احداث واحدهاي صنعت پتروشيمي وجود داش//ته باشد، براي آنها برنامهريزي خواهد شد.

بر اس//اس اين گزارش، عصر روز يكش//نبه با حض//ور رييسجمهور چهار طرح جديد صنعت پتروشيمي ايران در منطقه ويژه پارس 2 )پارس كن//گان( به طور رس//مي افتتاح و بهرهبرداري شد.

اين چهار طرح شامل پتروشيمي تخ//ت جمش//يد پ//ارس، ف//از2 پتروشيمي كاويان، واحد منواتيلن گاليك//ول )امايجي( پتروش//يمي مرواريد و پلياستايرن گروه صنعتي انتخاب است.

ظرفيت اين طرحهاي پتروشيمي س//االنه يك ميليون و 958هزار تن به ارزش افزوده يك ميليارد و 525 ميليون دالر محصوالت پتروشيمي و پليمري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.