صرفهجويي021ميليون يورويي با شفافسازي مناقصات

Jahan e-Sanat - - News - نمايه

رييس امور قراردادهاي نفت فالت قاره گفت: شفافسازي اسناد و مدارك مناقص//ات، ايجاد رقابت بيش//تر بين مناقصهگران و اعمال شرايط يكسان در فرآيند واگذاري قراردادها تا 20 درصد در كاهش مبالغ موثر است.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از وزارت نفت، سلمان خسروي گفت: با تدابير در نظر گرفته شده از سوي اين شركت،شاهدصرفهجويي021 ميليون يورويي در قراردادهاي منعقدشده در س//ال 1395 نسبت به سال 1394 با حفظ همزمان حجم و كميت خدمات مورد نياز از يكس//و و ارتقاي كيفيت آنها ب//ا اولويت پيمان//كاران داخلي و شفافسازي اسناد و مدارك قراردادها از سوي ديگر هستيم.

وي افزود: شفافس//ازي اس//ناد و مدارك مناقصات، ايجاد رقابت بيشتر بينمناقصهگرانواعمالشرايطيكسان در فرآيند واگذاري قراردادها ميتواند تا 20 درص//د در كاهش مبالغ قراردادها تاثيرگذار باشد.

بنابراي//ن با توج//ه به اين مهم و تاكيد ش//خص مديرعامل ش//ركت در راس//تاي سياس//تهاي ابالغ//ي اقتصاد مقاومت//ي، بازنگري در نحوه واگذاريه//ا، اس//تفاده حداكثري از شركتهاي توانمند ايراني و همزمان ارتقا و شفاف كردن اسناد و مدارك مناقصه در دستور كار قرار گرفت كه اين اقدام، رضايتمندي ش//ركتهاي داخلي و ايجاد فضاي كاري بيش//تر ب//راي آنه//ا را نيز به همراه داش//ته است.

خسروي افزود: براساس مفاد قانون برگ//زاري مناقصات و با رعايت س//اير دس//تورالعملهاي الزماالجرا در سال 1395 نس//بت به انعق//اد 117 فقره قرارداد عمده ب//ا حجم بيش از چهار هزارميلياردريالوبالغبر313 ميليون يورو در زمينههاي خدماتي، عملياتي، عمراني، توسعهاي، حفاري و شناورها در ستادومناطقعملياتياقدامشدهاست. به منظور تقويت توان داخلي، مناقصات بهطور عمده ب//ه صورت عمومي و در جهت افزايش رقابت سازنده گاهي به صورت بينالمللي انجام شده است كه دو عامل اولويت دادن به ش//ركتهاي داخلي و همچنين شفافسازي اسناد و م//دارك مناقصات در جهت كاهش ريس//ك اختالفات قراردادي در جهت به//رهوري هرچه بيش//تر قراردادها و دريافت پيش//نهادهاي مناس//بتر با حفظ و ارتقاي هرچه بيش//تر كيفيت كار س//رلوحه فعاليتهاي اين امور در سال 1395 بوده است.

رييس امور قراردادهاي شركت نفت فالت قاره ايران افزود: در اين راستا بر اس//اس تدابير در نظر گرفته ش//ده از سوي ش//ركت، تنها در تامين بخش خدمات مربوط به عملي//ات دريايي، عالوه بر استفاده بيش از 80 درصدي از شركتهاي ايراني، كاهش هزينه و صرفهجويي حدود 54 ميليون يورو با حفظ همزمان همان كميت نسبت به س//ال مشابه 1394 را به همراه داشته است. همچنين با بازنگري انجامشده در نحوه واگذاري خدمات حفاري كه هزينهه//اي قابل توجهي را تش//كيل ميدهند عالوه بر جلوگيري از واگذاري به صورت ترك تش//ريفات مناقصه و اولويت دادن ب//ه مناقصات عمومي و تخصصي ك//ردن آنها، موجب كاهش هزينه حدود 66 ميليون يوروي ديگر نسبت به مدت مشابه در سال 1394 شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.