ثبتركوردتوليد08 هزاربشكهايآزادگانجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

سرپرست طرح توسعه ميدان آزادگان جنوبي گفت: توليد زودهنگام نفت آزادگان جنوبي به ميزان 110 هزار بشكه در روز هدفگذاري شده كه اميدواريم اين ميزان برداشت نيز تا پايان خردادماه امسال عملياتي شود.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از وزارت نفت، تورج دهقاني از تحقق بخش نخست طرح توليد زودهنگام اين ميدان خبر داد و گفت: از روز 27) فروردينماه(، برداشت روزانه بيش از 80 هزار بشكه نفت از آزادگان جنوبي امكانپذير شد. اين در حالي است كه توليد زودهنگام نفت آزادگان جنوبي به ميزان 110 هزار بش//كه در روز هدفگذاري شده است كه اميدواريم اين ميزان برداشت نيز تا پايان خردادماه امسال عملياتي شود.

دهقاني با اشاره به فعاليت حدود 30 شركت ايراني در زمينههاي مختلف كاري در طرح توس//عه ميدان آزادگان جنوبي اين طرح را نمادي از توانمندي متخصصان داخلي كشور عنوان كرد.

براساس اين گزارش، مهرماه سال8831، قرارداد توسعه ميدان آزادگان جنوبي در قالب بيعمتقابل بين شركت ملي نفت ايران و شركت ملي نفت چين امضا شد و با توجه به تغييرهاي اعمال شده در طرح جامع توسعه ،(MDP) عمليات اجرايي اين طرح از شهريورماه سال 1391 كليد خورد اما اين قرارداد به نتيجه نرسيد و وقتكشي چينيها كار را به جايي رساند كه 9 ارديبهشتماه سال 93 حكم خلع يد CNPCI از طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي بهطور رسمي به اين شركت ابالغ و تصميم گرفته شد پيمانكاران ايراني فعاليتهاي توسعهاي اين ميدان را در دست گيرند. اكنون در حالي كه كمتر از سه سال از حضور پررنگ شركتهاي داخلي در اين طرح توسعهاي عظيم ميگذرد، ظرفيت توليد آزادگان جنوبي به بيش از 80 هزار بشكه در روز افزايش يافته است.

در طرح جامع توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي دو فاز تعريف شده است كه برمبناي آن، توليد در فاز نخست توسعه به 320 هزار بشكه در روز و در فاز دوم توسعه به 600 هزار بشكه در روز افزايش مييابد.

شركت ملي نفت ايران تاكنون مطالعه ميدان آزادگان جنوبي را در چارچوب امضاي تفاهمنامههاي همكاري (MOU) به شركتهاي اينپكس ژاپن، توتال فرانسه، شركت انگليسي- هلندي شل، پتروناس مالزي و شركت ايراني تنكو سپرده است و برگزاري مناقصه اين ميدان را در دستور كار دارد.

دهقاني ابراز اميدواري كرد كه توسعه آزادگان جنوبي در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي به افزايش ضريب بازيافت اين ميدان مشترك بينجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.