سرمايهگذاري052 ميلياردتومانيوزارتنفت درجهترفاهاجتماعي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به اقدامات وزارت نفت در زمينه كمكهاياجتماعيمناطقصاحبنفتوگازگفت:بااينكهمنابعمالياندكي وجود دارد، سعي شد به اين امر توجه شود. قرار بود حدود 340 ميليارد تومان دراينبخشسرمايهگذاريشودكهحدود052 ميلياردتومانآنتحققيافته است.علي كاردر با اشاره به اقدامات وزارت نفت در حوزه كمكهاي اجتماعي تصريح كرد: وزير نفت تصميم گرفت در مناطقي كه نفت و گاز وجود دارد تا جايي كه امكان دارد حداقل رفاه ممكن را فراهم كند. در اين راستا اقداماتي مانند ساختن درمانگاه و مدارس، بهسازي راههاي روستاها يا شهرهاي كوچك، حوزه آب، پاركهاي ورزشي ...و كه در اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود مدنظر است. با اينكه منابع مالي اندكي وجود دارد، سعي شد به اين امر توجه شود. قرار بود حدود 340 ميليارد در اين بخش سرمايهگذاري شود كه حدود 250 ميليارد تومان در اين بخش سرمايهگذاري شده است.مديرعامل شركت ملي نفت ايران درمورد ساخت 10 قلم كاالي مورد نياز صنعت نفت در داخل كشور به ايسنا گفت: تاكنون تعدادي اقالم ساخته شد و مورد تست و بررسي قرار گرفته است. اعتقاد ما اين است كه اكثرشان به قراردادهاي انبوه ميرسد. يكي از اقالم نسبتا استراتژيك لولههاي درون چاهي است كه براي پارس جنوبي و گازهاي ترش مصرف ميشود و دوره تحريم خيلي در اين زمينه به مشكل خورديم زيرا مجبور بوديم اين لولهها را از كشورهاي مختلف با قيمت باالتر تهيه كنيم.كاردر به اين سوال كه ايران در ساخت چند درصد از تجهيزات داخل توانايي دارد، پاسخ داد: از لحاظ ارزش كاري اعداد بزرگي از پروژههاي صنعت نفت را دربر ميگيرد و بايد گفت بين 75 تا 80 درصد توانمندي الزم در داخل ايران وجود دارد كه ارزش يك پروژه ايراني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.