كاهش قيمت جهاني نفت

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت جهاني نفت در معامالت روز گذشته بازارهاي بينالمللي به دليل آزمايشموشكيكرهشماليونيزافزايشتوليدنفتآمريكابا94 سنتكاهش روبهرو شد.به گزارش رويترز، قيمت جهاني نفت خام در بازار معامالت آتي ديروز به دليل بروز نشانههايي مبني بر افزايش توليد نفت آمريكا و به دنبال آن از بين بردن تالشهاي اوپك براي قوت بخشيدن بهاي نفت و همچنين آزمايش موشكي كره شمالي با روند نزولي روبهرو شد.در همين حال قيمت نفت برنت با تقريبا نيمدالر كاهش به 55 دالر و 40 سنت در هر بشكه رسيد ضمن اينكه قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت آمريكا هم با 47 سنت روند كاهشي در برابر 52 دالر و 71 سنت به ازاي هر بشكه معامله شد.بازارهاي جهاني به دليل شدت گرفتن تنشهاي ژئوپليتيكي بر سر آزمايش موشكي كرهشمالي ملتهب شدهاند و ديروز در اولين روز معامالت هفته جاري ميالدي اين مساله بر بهاي نفت تاثير نامطلوبي گذاشت.همچنين در هفته گذشته ميالدي براي سيزدهمين هفته متوالي به تعداد دكلهاي فعال حفاري نفت آمريكا افزوده شد و مجموع آنها به 683 دكل فعال رسيد كه بيشترين تعداد دكل فعال در دو سال اخير است و اين امر از روند رو به رشد توليد نفت آمريكا حكايت دارد.تحليلگران ميگويند روند افزايشي توليد نفت اياالت متحده بر تالشهاي اعضاي اوپك مبني بر كاهش توليد اثر منفي ميگذارد و از روند رو به رشد قيمت نفت تا حدودي جلوگيري ميكند.برپايه گزارش سازمان اطالعات انرژي آمريكا، توليد نفت اين كشور به 9 ميليون و 240 هزار بشكه در روز افزايش يافته و اياالت متحده را به سومين كشور بزرگ توليدكننده نفت در جهان بعداز روسيه و عربستان سعودي تبديل كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.