ضرورت »آگاهیسازی برای اوتیسم« در گفتوگو با روانشناس كودكان استثنايی؛ اصالح رفتار شهروندان

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحس/ين ميراس/ماعيلی- پزشكان و رواندرمانان میگويند »اوتيس//م« از آن دسته از بيماریهاست كه درمانی قطعی ندارد و فرد مبتال تا پايان زندگی درگير آن خواهد بود. در سالهای اخيراماباتشكيلسازمانهایخصوصی)OGN( برای آموزش و حمايت از اين كودكان يا حتی افراد بزرگسالاوتيسمی،ميزانآگاهینسبتبهشناخت و نوع صحيح رفتار با آنها بيشتر شده و درك شرايط اين بيماران هم جزئی از وظايف اخالقی شهروندان است. حاال چند سالی میشود كه ماه آوريل به نام »ماهجهانیآگاهیسازیبرایاوتيسم«درتمامدنيا نامگذاری شده و به همين دليل با يكی از فعاالن اين حوزه كه به آموزش و مشاوره كودكان اوتيسمی میپردازد، تماسی داشتيم.

منوراسحاقيانكهمدرككارشناسیارشدرشته روانشناسی كودكان استثنايی را داراست، در ابتدای گفتوگويش با »جهان صنعت« به بيان ويژگیها و خصوصيات بارز اوتيسمیها پرداخت: »اين بيماران شامل سه نوع طيف كم، متوسط و زياد میشوند كه هركدامنسبتبهاتفاقاتپيرامونشانواكنشهايی متفاوت را دارند. اوتيس//میها در روابط اجتماعی خود با ديگران مشكل دارند و دارای رفتارها، عاليق و فعاليتهای تكراری و محدود هستند. برخی از بيماران نس//بت به گرما، سرما، نور يا هر تغيير در زندگی واكنش شديد نش//ان میدهند. مثال اگر دكور منزلشان عوض شود يا مسير هر روزه رفت و آمدشان به مدرسه تغيير كند عصبانی و خشمگين میش//وند و تا چن//د روز هم دس//ت از اعتراض و پرخاشگریبرنمیدارند.اكثربيماراناوتيسمیحتی از تماس چشمی با ديگران هم ناتوانند، صحبتهای ديگران را بارها تكرار میكنند، گاهی اوقات سرشان را به ديوار میكوبند و همين خصوصياتشان باعث میشود خانوادههايش//ان نتوانند آنها را با خود به مهمانیياسفرببرند.«

از اين روانشناس پرسيديم كه عامل اصلی پديد آمدن چنين بيماری چيست و موسسات مشاوره چقدر میتوانند در آموزش و هدايت اين كودكان موثرباشند؟ویگفت:»هنوزدليلیقاطعبرایدليل بروز اوتيسم در افراد به وجود نيامده اما گمانههايی وجود دارد كه فش//ار عصبی يا مصرف زياد الكل و نيكوتين توسط مادران در زمان بارداری منجر به اوتيس//م در كودكشان میشود. اين را هم بدانيد كه تا قبل از دو سالگی نمیتوان تشخيص دقيق داد كه كودك دچار اوتيسم است يا سندرم داون يا عقبماندگی. بعد از دو سالگی روانشناسان با انجام تستهايی روی كودك متوجه بيماری میشوند و تالش میكنند تا استعدادهای كودكان شناسايی و شكوفاشود.مثاليكاوتيسمیكهدرصحبتكردن بااطرافيانشمشكلدارد،میتواندموسيقیيانقاشی را به خوبی فرا گيرد و موارد زيادی در كش//ورمان ديده شده كه يك اوتيسمی استعداد توانايی نواختن سازهای موسيقی دارد يا حافظهاش از بسياری افراد عادی بيشتر بوده است. در موسسات ما كودكانی هستند كه نقاشیهای حيرتآوری را میكشند و به قيمتهای چند ميليونی هم به فروش میرسد. كودكی داريم كه اگر از او سوال كنيد كه مثال 24 اسفند امسال چندشنبه است بدون مكث به شما خواهد گفت ي//ا نوجوانی ديگر در عرض دو ثانيه حاصل ضرب دو عدد پنج رقمی را به شما میگويد كه اين توانايیها فراتر از توان آدمهای عادی است. اين موارد نش//ان میدهد كه اين كودكان با وجود مشكالت رفتاری كه دارند، در زمينههای خاصی دارای استعدادها و هوش درخشانی هستند كه ما هم در زمينه شناسايی و پرورش همين استعدادها فعاليتمیكنيم.«

همچنين در گفتوگو با منور اس//حاقيان اين سوال را مطرح كرديم كه چه نوع اطالعرسانیهايی بايد در زمينه بيماران اوتيسمی به شهروندان شود و برای رفتار و برخورد با اين افراد، چه انتظاراتی را از مردم دارد. اين روانشناس اينگونه پاسخ داد: »شايد بدنباشدكهبدانيددانشمندبزرگیمثلانيشتينهم از اوتيسم خفيف رنج میبرد، اما با كمك خانواده و هوش سرشاری كه داشت، به يكی از تاثيرگذارترين انسانهای تاريخ بدل شد. هرگونه برخورد شديد يا اعتراضی و بدتر از آن تنيبه اين بيماران در سنين كودكی، منجر سرخوردگی و تشديد اوتيسم در آنها خواهد شد. اكثر اوتيسمیهايی كه از بهره هوشی بااليی هم برخوردارند و به »دانشمند اوتيستيك« معروفند، توانايی زندگی مستقل را نخواهند داشت و نيازمند كمك اطرافيانشان خواهند بود. در سال 1960 اين باور غلط به وجود آمد كه اوتيستيك در اثر رفتار سرد و نامهربانانه والدين با كودكان به وجود میآي//د اما حاال اين اعتقاد را داريم كه يك عنصر ژنتيك در پديد آمدنش موجود اس//ت كه عوامل محيطیمانندخطراتدورانجنينیوبيماریهای عفونی در مادر باردار نيز آن را تقويت میكند. اگر كودك اوتيسمی شما صداهای عجيب و غريب در میآورد، با تعجب و دهانی باز به او نگاه نكنيد. او اين صداها را صرفا به اين خاطر كه هيجان زده شده در میآورد و نوع رفتار شما در قبال او در سالمت روانی و آيندهاش شديدا تاثيرگذار خواهد شد.«

نكته پايانی گفتوگوی ما و منور اس//حاقيان در مورد ميزان حمايت سازمانهای دولتی از اين ك//ودكان بود. ظاهرا هنوز آنچن//ان كه بايد از اين بيماران حمايت نمیشود و اين مشكل نه تنها در كشور ما، بلكه در كشوری مثل انگلستان هم وجود دارد و بيمهها هزينه هنگفت داروها و نگهداری اين كودكان را متقبل نمیش//وند. او افزود: چند سالی میشودكهبهزيستیبرایاوتيسمیهایبزرگسال، مشاغلی را مهيا كرده تا آنها ساعتهايی را در روز در آنجا مش//غول باشند و سرش//ان گرم شود، اما پرداختی بهزيستی به آنها نسبت به فعاليتشان بسيار كم است و پاسخگوی درصد بسيار پايينی از هزينههايش زندگی شان میشود. با توجه افزايش نگرانكنندهتعدادبيماراناوتيسمیدركشور،خوب استكهنگاهمجلسودولتبهاينشهروندانتغيير كندوچترحمايتهایبيمههاهمنگاهمهربانانهتری به آنها داشته باشد. به تازگی همچنين سامانهای كشوری برای مش//اوره اوتيسم به وجود آمده كه خانوادههای دارای بيماران اوتيس//می میتوانند با ش//مارهتلفن58084 تماسگيرندوازمش//اوره رايگان روانشناسان و متخصصان بهره ببرند كه به نظر میرسد گامی اميدواركننده در آگاهیسازی بيشتربرایاوتسيمباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.