موسسه همشهری ابزاری تبلیغاتی است

Jahan e-Sanat - - News - شورای شهر

ايلن/ا- رحمتاهلل حافظی در نشس//ت نقد و ارزيابی مديريت ش//هری در شهرداری تهران كه در دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد، گفت: مشكل ما اين است كه شورای شهر به عنوان سياستگذار، هدايتكننده و ناظر نتوانسته نقشی را كه در قانون برايش تعريف ش//ده، ايف//ا كند. لذا میبينيم كه در موضوعات مختلف مانند محيط زيس//ت، منابع، ترافيك و آلودگی هوا نتوانس//ته كارنامه موفقی داشته باشد. نبايد شرايط اينطور نباشد كه تمام سطح شهر را آسفالت كنيم، يا فضاهايی مثل فضای سبز يا حتی كف جوی خيابان وليعصر را. به اين موضوع از منظر تخصصی توجه نش//ده و اين مساله مشكالتی برای شهروندان ايجاد كرده است.

اين عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع دوم پايبندی و تعهدی است كه اعضا بايد به نقش خودشان كه نمايندگی مردم است، داشته باشند و نسبت به آن مسووليتپذير باشند. نماينده مردم بايد منطقپذير باشد و مشكالت را به مردم اطالعرس//انی كند. نماينده بايد شفاف باشد و به خودش اجازه ندهد پا روی حقوق مردم بگذارد. مبلغ دريافتی عضو شورا در ماه پنج ميليون تومان است كه در يك سال میشود، 60 ميليون تومان. سوال اين است كه چرا يك نماينده تمام ش//هر را از پوس//ترهايش پر میكند و ‪500 ،400‬ ميليون هزينه میكند؟ اين قابل توجيه نيس//ت. در اين صندلیهای س//بز چه خبر است كه شما تا اين حد برايش هزينه میكنيد؟

حافظی با اشاره به توسعه اتوبانها تصريح كرد: اين يك استراتژی غلط است، چون وقتی اين بخش را توسعه میدهيد يعنی مردم را به استفاده از وسيله نقليه شهری تشويق میكنيد و اين موضوع در نتيجه ترافيك بيشتر را به همراه دارد. برعكس در حوزه حملونقل عمومی بيش//تر كار كنيم. تهران سياهچالی است كه نمیتواند پشتوانه الزم برای حيات معنوی شهروندان و بهرهمندی اقتصادی مردم را فراهم و ظرفيت الزم را جهت ايجاد محيط زيست برای زندگی مردم ايجاد كند. تهران كانون ثروتی است كه مسيرش توليد ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوكيسهای كه شهر را مديريت میكنند.

دبير كميسيون سالمت و بهداشت شورای شهر تهران در پاسخ به سوال يكی از دانشجويان درباره زلزله احتمالی تهران گفت: گسل های تهران بايد شناسايی شوند. بخشی از اين امر اتفاق افتاده و بخشی ديگر مانده است كه نياز به مطالعه دارد. طبق قانون ساخت و ساز روی گسل ممنوع است. بايد حريمهای گسلها مشخص شوند ولی اين كار صورت نگرفته است و شاهد بوديم حتی روی گسل س//اخت و ساز انجام شده است. نظام مهندسی حريمی مشخص كرده كه اگر س//اختمان در آنجا از اس//تحكام خوبی برخوردار باشد، میتواند ساخته شود و اين موضوع قانونی است و ايرادی ندارد.

وی همچنين در پاسخ به سوالی در خصوص اجاره دادن سولههای مديريت بحران توسط شهرداری بيان كرد: قرار شد سولههايی ساخته و تجهيز شوند و ابزار و امكانات الزم برای امداد و نجات دپو شوند. همچنين مقداری مواد غذايی فاس//د نش//دنی در آنجا قرار بگيرد كه اگر حادثهای رخ داد، بتوان امدادرسانی را از داخل منطقه آس//يبديده انجام داد و كمكرسانی كرد. ولی متاسفانه در اين موضوع انحرافی صورت گرفت و اين سولهها تبديل به محل ورزشی برای بانوان شد!

از رحمتاهلل حافظی پرسيدند آيا اين امكان وجود دارد كه موسسه رسانهای همشهری زيرمجموعه شورای شهر شود، پاسخ داد: نگرش حاكم دچار اشكال است و موسسه همشهری هم يك ابزار است. اگر من بودم اين موسسه و رسانه را به ابزاری نظارتی تبديل میكردم، نه يك ابزار تبليغاتی. در آن صورت شهرداری بايد تالش میكرد كاستی و مشكلی در كارش نباشد كه در اين رسانه بازتاب داده شود و مطرح شود. اميدوارم گروه بعدی از اين ابزار درست استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.