اختصاص01 میلیاردتومانبرايكاهشطالقدركشور

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- معاوناجتماعيسازمانبهزيستيازتخصيصبودجه01 ميلياردتوماني به سازمان بهزيستي كشور براي كاهش طالق در كشور خبر داد.

حبيباهللمسعوديفريددربارهبستهمددكاريطالقسازمانبهزيستيگفت:براي آنكه بتوان مداخالتي در بحث آسيبشناسي طالق و مشكالت خانواده انجام داد، بايد رويكردي تلفيقي را در پيش گرفت. رش//تههاي روانشناسي، روانپزشكي و مشاوره بيشترين نقش را در اين حوزه بازي ميكنند. در مطالعات صورتگرفته توسط سازمان بهزيستي كشور، مددكاري اجتماعي به واسطه نوع كار خود قادر است به فرزندان خانوادههاي در شرف طالق و فرزندان در معرض تهديد آنها كمك كند.

معاوناجتماعيسازمانبهزيستيتصريحكرد:همچنيناگرفرديبهدليلاعتياد همسر اقدام به طالق كند، مددكار اجتماعي، مراكز موجود ترك اعتياد را شناسايي كرده و در دسترس مددجو قرار داده يا دسترسي مددجو را به آن تسهيل ميكند و فرد ارجاع داده شده را براي ترك اعتياد حمايت، راهنمايي و تشويق ميكند.

مسعوديفريدگفت:بارويكردمديريتموردي،طرحمددكاريطالقرااجراخواهيم كرد، موارد را بررسي ميكنيم تا مشخص شود خانواده مدنظر به چه حمايتهايي نياز دارد و مداخالت مددكاري براي آنها بايد از چه نوعي باشد؟

وي افزود: افرادي كه براي مش//اوره طالق به سازمان مراجعه ميكنند، سازمان بهزيستي خدمات مشاوره روانشناختي، روانشناسي و خدمات مددكاري اجتماعي براساس ارزيابيهاي اوليه را براي آنها انجام ميدهد. در واقع ابتدا فرد به دادگستري مراجعه ميكند، دادگستري او را به مراكز مشاوره دادگستري و سازمان بهزيستي ارجاع ميدهد. مراكز بهزيس//تي ارزيابي اولي//ه از وضعيت خانواده انجام ميدهد تا مشكل را شناسايي و يك نقشه مداخله اصلي براي آن طراحي كند. بسته به مورد تصميمگيري ميشود كه چه مداخالت روانشناختي بايد صورت گيرد و اين افراد به مراكز مربوطه براي ارائه خدمات مددكاري و مشاورهاي ارجاع داده ميشوند. البته الزم به ذكر است خدمات مددكاري اجتماعي سازمان بهزيستي جاي مددكاري مشاورهاي يا روانش//ناختي را نميگيرد. مسعوديفريد در پاسخ به اين سوال كه آيا خدمات بهزيستيباخدماتمشاورهدادگستريهمپوشانيخواهدداشتياخير،گفت:چارچوب كاري ما مشخص و يك كار تيمي است كه در آن نقش مددكار، روانشناس و مشاور روانشناختي كامال مشخص شده است. هدف از جلسات متعددي كه با مشاوران و مددكاران گذاشته شد، جلوگيري از موازيكاري بود تا همكاري سازمانهاي مربوطه منجر به همافزايي شود. وي عنوان كرد: سياست سازمان بهزيستي قدم در راه ارائه خدمات پيشگيرانه طالق است و از خانوادهها تقاضا ميكنيم به محض ايجاد مشكل به مراكز مشاورهاي مراجعه كنند و منتظر حادتر شدن موضوع نباشند. به اين صورت بار افراد مراجعهكننده به دادگاهها كمتر شده و سازمان بهزيستي ميتواند قبل از ايجاد بحرانازآنجلوگيريكند. مسعوديفريدگفت:سازمانبهزيستييكيازسازمانهاي پيشگام در عرصه تحكيم خانواده است. آموزشهاي پيش از ازدواج، در زمان ازدواج و آموزشهاي پيشگيري از طالق در دستور كار اين سازمان وجود دارد. در سطح ملي پيشگيري از طالق برعهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است اما بخش استاني آن به سازمان بهزيستي كشور سپرده شده است. در برنامه ششم توسعه هم اين مسووليت به سازمان بهزيستي سپرده شده و سازمان بهزيستي مكلف است براي كاهش طالق برنامههاي خود را تدوين و اجرا كند. وي گفت: 400 كلينيك مددكاري در كشور داريم كه در 180 كلينيك مددكاري اجتماعي، مددكاران دوره آموزشي مددكاري اجتماعيدرطالقراگذراندهاند. بهگفتهمعاونتاموراجتماعيسازمانبهزيستيدر بهمن59 سازمان بهزيستي پنج ميليارد تومان بودجه از وزارت كشور دريافت كرده است. همچنين بودجهاي بالغ بر01 ميليارد تومان نيز براي بحث اقدامات پيشگيرانه و مربوط به طالق به سازمان بهزيستي تعلق گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.