وجود 25 هزار معتاد خیابانی در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

مي/زان- رييس كارگروه كاهش تقاضای اعتياد مجمع تش//خيص مصلحت نظام گفت: رش//د قابل توجه آمار معتادان خيابانی و خسارت 300 ميليارد تومانی كه اين افراد به جامعه وارد كردهاند نشان از ضعف دستگاههای مسوول شهری و خدماتی دارد.

سعيد صفاتيان در خصوص وظايف شوراها و شهرداریهای كشور در امور آسيبهای اجتماعی گفت: قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در راستای پيشگيری، درمان و عمل در حوزه مديريت شهری، وظايفی را برای شوراها و شهرداریهای كشور تصويب كرده است كه بر اساس آن اين دو ارگان وظيفه دارند مشكالت و معضالت شهر را رصد و راهكارهای الزم را ارائه دهند.

وی عنوان كرد: چند سالی است تصور میشود شورای شهر تنها وظيفه شهرسازی را برعهده دارد اين در حالی است كه اين تفكيك وظايف برخالف قوانين كشورمان تلقی میشود. بر اين اساس میتوان گفت دوره چهارم شورای شهر تهران در راستای حل مشكالت حوزه شهری موفق نبوده و به جای ساخت پلهای متعدد در شهر بايد به اتفاقهای زير پلها توجه كرد كه حوزه مديريت شهری را به زير سوال برده است.

صفاتيان خاطر نشان كرد: با توجه به تاكيد بسيار مقام معظم رهبری بر توجه به مشكالت اجتماعی كشور، الزم است شهرداریها و شوراها بر حيطه وظايف خود به طور كامل واقف باشند.

رييس كارگروه كاهش تقاضای اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به راهاندازی مراكز بهاران عنوان كرد: شهرداری تهران، مراكز بهاران را تاسيس كرد. اين در حالی است كه كاربرد مناسبی تاكنون نداشته است. همچنين سازمانهای مردم نهاد به تنهايی در حوزه مسايل شهری موفق نبودهاند و نياز به همكاری سازمانهای مربوطه دارند.

وی گفت: در كالنشهر تهران 25 هزار معتاد خيابانی وجود دارد كه ش//ورای شهر هيچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام نداده است. وجود معتادانخيابانیمنجربهخسارت003 ميلياردتومانیبهجامعهمیشود. معض//ل معتادان خيابانی بزرگترين عامل تخريب فرهنگ محس//وب ميشود. تجربه ثابت كرده است كمپينهاي اجتماعي تاكنون عملكرد بهتر و مفيدتري را نس//بت به كمپينهاي سياسي داشتهاند. همچنين ضعف كارشناسي و آموزشي در حوزه مديريت شهري ثابت كرده است مردم بايد در انتخاب نفرات شوراها بيشتر توجه كنند تا بيش از اين شاهد حوزه مشكالت شهري نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.