حداقل و حداكثر حقوق آموزشوپرورشيها اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تعيين ضريب حقوق سال 96 كاركنان را ابالغ كرد كه براساس آن ضريب، حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغالن مشخص شده است.

حسين فرزانه بخشنامه مربوط به تعيين ضريب حقوق سال 96 را ابالغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: »مطابق مصوبه 26 فروردين 96 هيات وزيران در ارتباط با تعيين ضريب حقوق، حداقل و حداكثر حقوق كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اعالم ميشود. ضريب حقوق سال 96 شاغالن مشمول قانون مديريت خدمات كشوري 1/695 ريال است.

حداقل حقوق و مزاياي مستمر ش//اغالن موضوع ماده «76» قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشموالن ماده مذكور در سال 96 به ميزان 10 ميليون و 350 هزار ريال و حداكثر حقوق اين كاركنان هفت برابر حقوق مذكور در اين بند به ميزان 72 ميليون و 450 هزار ريال خواهد بود.

مطابق بند »الف« تبصره «12» قانون بودجه سال 69، افزايش ريالي مذكور از تفاوت تطبيق درج شده در احكام حقوقي كارمند كسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

امتيازات س//نوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دورههاي آموزشي طي شده و سوابق خدمت در مشاغل مديريتي و سرپرستي كاركنان در سال 95 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره »يك« بند «6» فصل دوم دس//تورالعمل مورخ 21 ارديبهشت سال 88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور قابل احتساب است.

به موجب تبصره «3» بند «6» فصل دوم اين دستورالعمل، حداكثر امتياز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

در اجراي ماده «74» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 93 كمك هزينه ازدواج و فوت در سال جاري مبلغ 11 ميليون و 17 هزار و 500 ريال قابل پرداخت است.

فوقالعاده ماموريت روزانه داخل كشور كارمندان با رعايت ماده «13» ضواب//ط اجرايي قانون بودجه س//ال 96 كل كش//ور و مطابق آييننامه فوقالعاده روزانه ماده «39» قانون استخدام كشوري و اصالحات بعدي آن قابل پرداخت است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.