اعالم خسارات تا 2 هفته ديگر

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور آخرين وضعيت مناطق سيلزده در شمال غرب كشور را تشريح كرد.

مرتضي اكبرپور درباره آخرين وضعيت مناطق سيل زده و آخرين آمار جانباختگان سيل اظهاركرد: در مجموع24 نفر در اثر سيل مفقود شده يا جان خود را از دست دادند كه تا كنون اجساد 36 نفر كشف شده كه در پزشكی قانونی مشخص شد مرگ يك نفر به خاطر سيل نبوده است.

وی ادامه داد: از ميان 22 مورد فوتی و مفقودی كه در آذرشهر گزارش شدهبود،71 جسدكشفشدكهدربررسیهایپزشكیقانونیمشخص شد فوت يكی از اجساد كه يك پيرمرد بود به دليل سيل نبوده است. در حال حاضر نيز جستوجو برای يافتن پنج نفر ديگر ادامه دارد.

در عجبشير نيز 20 مورد مفقودی گزارش شده بود كه اجساد 18 نفر كشف شده و جستوجوها برای يافتن دو مورد ديگر كه كودك بودند در حال انجام است.

معاون سازمان مديريت بحران كشور با بيان اينكه يك نفر در هشترود آذربايجان شرقی و يك نفر ديگر در اشنويه آذربايجان غربی فوت كردهاند، گفت: پنج نفر نيز در استان كردستان جان باختهاند كه از اين تعداد چهارنفر بر اثر رانش زمين در يك پارك در سقز فوت شدهاند و يك نفر نيز در يكی از روستاهای توابع بانه به دليل سيالب جان باخته است.

اكبرپور از كمك دو ميليون تومانی سازمان مديريت بحران كشور به خانواده هريك از جانباختگان سيل برای برگزاری مراسم ترحيم و ... خبر داد و گفت: اگر اين افراد بيمه عمر داش//ته باشند میتوانند مبلغی را از بيمه دريافت كنند.

وی درباره خسارات وارد شده به مناطق سيلزده نيز گفت: عمليات نجات همواره در صدر اولويتهای ما قرار دارد اما در حال حاضر اقدامات تيمهای ارزياب برای بررس//ی خسارات و تخمين رقم آن در حال انجام است و طبق قانون آنها حدود 15 روز فرصت دارند تا بررسیهای خود را انجام داده و نتايج را به مديريت بحران اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.