انتقام مورينيو از كونته

Jahan e-Sanat - - News -

حميدرضا صدر به كالبدش//كافي نمايش بهترين منچستريونايتد برابر بدترين چلسي پرداخته؛ به ديداري كه رقابت قهرماني ليگ برتر را احيا كرد.

هيچ نش//اني از رمانتيسم 10 سال پيش برجاي نمانده بود. مورينيو ميگفت با كسب اين پيروزي، احساس هيجان بيشتري در مقايسه با ساير پيروزيها نميكند اما خنده محو شده از چهرهاش بر لبانش بازگشته بود. بازگشته بود و خبر از گرفتن انتقام ميداد. انتقام از تيم س//ابقش كه او را بيرون انداخته بود. انتقام از آن دسته طرفداران چلسي كه فراموش كرده بودند برايشان چه كرده است. انتقام از آنتونيو كونته كه او را در ليگ خفتبارانه چهار بر صفر له كرده و با يك گل در جام حذفي شكست داده بود. انتقام از ادنهازارد كه طي آخرين هفتههاي حضورش در چلسي ب//ا بيميل//ي برايش دويده و پس از آن اوج گرفته بود. ه//ازارد كه از نگاه مورينيو يك//ي از خبرچينه//اي رختكن بود. هازارد كه همين چند روز پيش نامزد گرفتن عنوان بهترين بازيكن س//ال ش//ده بود، ژوزه سرانجام در سومين برابر تيم سابقش سرانجام پيروز شده بود. در نبردي هم تاكتيكي و هم احساسات گرايانه، هم مالل آور و هم هيجان انگيز. يونايتد:تركيبغيرمنتظره كنار گذاش//تن بهترين گلزن تيم آسان نيست، ولي نه براي مورينيو كه زالتان ايبراهيموويچ 28 گله را به بهانه خس//تگي كنار گذاش//ت كه به بازي با دو مهاجم روي آورد. بازي كه ش//روع ش//د 11 بازيكن تركيب اصلي يونايتد فقط 12 گل در ليگ زده بودند، ولي راشفورد و لينگارد كه بهعنوان زوج كنار هم بازي نكرده بودند تركيب كارس//ازي را به رخ كشيدند ) فرگوسن روزگاري توصيف كرده بود چگونه در ديداري با سوتهامپتون به تركيب طاليي اندي كول- دوايت يورك دست يافت(. راشفورد بسيار تاثيرگذار بازي كرد و دو مدافع كناري چلسي در برههاي جايشان را تغيير دادند تا آزپيليكوئتا برابر راش//فورد قرار گرفته و مهارش كند. لينگارد هم بارها عقبتر نشس//ت و پش//ت سر راشفورد قرار گرفت. در چنين قابي اشلي يانگ هم بازوبند كاپيتاني را بسته بود با چنان شوري بازي كرد كه گويي ميخواهد آن را براي خود حفظ كند.

آندر هررا وظيفه دش//وار مهار ادن هازارد را برعهده گرفت. هررا كه طي ديدار چلسي- يونايتد در جام حذفي از زمين اخراج شده بود. هازارد در اوايل ديدار جايش را چند بار تغيير داد تا دريابد هررا تا كجا به تعقيبش خواهد پرداخت، بازي كه جلو رفت هررا هم هازارد را مهار كرده بود، هم پاس گل داده بود و هم گل زده بود. دو گل يونايتد در آغاز هر نيمه به ثمر رس//يد. راشفورد هفت دقيقه پس از آغاز نيمه اول دروازه بگوويچ را گشود كه اولين گلش طي 23 بازي بود. هررا دو دقيقه پس از آغاز نيمه دوم دروازه را باز كرد كه اولين گلش در اين فصل بود. گري نويل در پايان بازي ميگفت: بياييد اميدوار باش//يم يونايتد يك پل اسكولز اسپانيايي پيدا كرده. پسر اسپانيايي بهترين بازيكن ميدان بود. چلسي:نزولدرهمهجبههها همه آمارها خبر از نزول مردان كونته ميدادند. آبيپوشها از پاييز 2013 تاكنون در هفت دقيقه آغازين گلي در ليگ دريافت نكرده بودند. از آن هش//داردهندهتر اينكه فقط در دو ديدار از 12 بازي آخرش//ان دروازه ش//ان را بسته نگه داشتهاند و هر دو هم در جام حذفي )برابر وولوز و منچستر يونايتد(. دروازه آنها در 10 ديدار پياپي ليگ باز ش//ده كه در 21 س//ال )از پاييز (1996 اخير سابقه نداشته. كونته ميتوانس//ت از مصدوميتهاي حاشيهاي گلهمند باشد. كورتوا حين بازي در يك فيلم تبليغاتي در نقش يك بازيكن بس//كتبال مصدوم شده بود و ماركوس آلونسو حين گرم شدن پيش از بازي غيرمنتظرهتر. بگوويچ جاي كورتوا را گرفت و كورت زوما جاي آلونسو را. بگوويچ دو گل دريافت كرد و غيبت آلونسو در جناح چپ به نزول هازارد انجاميد. ديگو كاس//تا برابر بيلي و روخو به بند آمد، فقط يك ش//وت بيثمر نواخت و فقط در 23 درصد روياروييها پيروز شد. پدرو در نيمه اول فقط 13 بار توپ را لمس كرد. 30 درصد موزس، ماتيچ، زوما و آزپيليكوئتا در نيمه اول برباد رفتند. آبيپوشها در سراسر ديدار پنج بار توپ را به سوي دروازه دگيا شليك كردند كه هيچ كدام در قاب قرار نگرفتند. اين اولينبار طي 10 سال اخير بود كه مردان چلسي حتي يكبار هم توپ را در قاب دروازه حريف جاي ندادند. از 2007 در اولين بازي چلسي به رهبري آورام گرانت پس از رفتن مورينيو كه برابر يونايتد در اولدترافورد انجام شد. آن روز هم چلسي دو بر صفر شكست خورد. نبردهايتاكتيكي كونته پس از دريافت گل دوم تركيب چلسي را تغيير داد. فابرگاس جاي موزس وارد ميدان شد و آزپيليكوئتا در دفاع راست و زوما در دفاع چپ قرار گرفتند تا دفاع تيم چهار نفره شود. هازارد هم به پشت محوطه جريمه نزديكتر شد نقش مهاجم س//ايه را بر دوش كش//يد. كمي بعد ويليان جاي ماتيچ را گرفت. مورينيو بالفاصله پس از تغييرات چلسي، راشفورد را كه درخشان بازي كرده بود به بيرون فراخواند و زالتان ابراهيموويچ را راهي ميدان كرد. بهترين يونايتد اين فصل برابر بدترين چلسي اين فصل پيروزي را از دست نميداد تا آقاي خاص دوباره خاص شود. همسايهها بازي كه شروع شد ليورپول با يك گل وست بروم را شكست داده بود. روز پيش هم تاتنهام و منچسترسيتي پيروز شده بودند. پيروزي يونايتد به اين معني بود كه در نبردهاي باالنشينها فقط چلسي شكست خورده؛ فقط صدرنشين. يعني روزگار يكهتازي چلسي با 10 امتياز اختالف با تيم دوم پايان يافته. شكست از كريستال پاالس و منچستر يونايتد و پيروزهاي متوالي تاتنهام، مردان وايت هارت لين را در فاصله چهار امتيازي مردان بريج قرار داده. يونايتد بيشكست در 22 بازي ليگ با يك ديدار كمتر در فاصله چهار امتيازي همس//ايهاش منچسترسيتي قرار گرفته و همه اينها با فقط شش ديدار تا رسيدن به خط پايان ليگ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.