افزايشنگرانيمنصورياندرفصلنقلوانتقاالت

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

درحالي كه برخي تيمها فعاليت در نقل و انتقاالت فصل آينده را آغاز كردهاند و با برخي بازيكنان نيز به توافق رسيدهاند، هيچ عالئمي مثبتي از استقالل ديده نميشود.

يكي از بزرگترين برنامههاي عليرضا منصورياني كه ميخواهد براي سال دوم حضورش در استقالل به جام قهرماني ليگ برتر هم يورش ببرد حفظ تيمي است كه پس از يك نيمفصل دردسر و مشكل به آن رسيده و البته تيم خوبي هم شده است.

در واقع منصوريان دغدغهاش براي سال آينده اين نيست كه نيرو زياد به اين اس//تقالل اضافه كند بلكه آن است كه نيروهاي جوان و هماهنگ شده استقاللي را كه از نظر امتيازي در نيم فصل دوم قهرمان ليگ بودهاند، حفظ كند اما واقعيت اين است كه تاكنون استقالل در بخش مسووالنش در اين مسير قدم از قدم برنداشته است.

در واق//ع هنوز هيچكس براي اين كار در آن باش//گاه قدم از قدم برنداشته و در حقيقت استقالل پس از كنار گذاشتن نظريجويباري، بهرام اميري و البته دلخوري منصوريان از توفيقي عمال مسوول نقل و انتقاالتي ندارد كه آنها كنار اين بازيكنان بنشينند و سر و كله بزنند.

در پاي//ان فصل قرارداد بهنام ب//رزاي، جابر انصاري، كاوه رضايي، پادواني، مجيد حسيني، اميد ابراهيمي، يعقوب كريمي، اميد نورافكن و وريا غفوري با استقالل به پايان ميرسد و مجتبي حقدوست و رابسون جانواريو هم هنوز قراردادشان براي سال آينده مشخص نيست چون انتقال آنها قطعي نبوده است.

آنچه مشخص و معلوم است اينكه بسياري از اين بازيكنان دوست دارند در استقالل باقي بمانند و رشد كنند و به تيم ملي هم برسند اما در فصل نقلوانتقاالت اين موضوع بسيار سختتر ميشود و هزينهها باال و باالتر ميرود و برخي از اين بازيكنان هم با پيش//نهادهاي باال وسوسه شده و از اين تيم ميروند.

نگراني منصوريان در اين رابطه كامال بجاست و بسيار مشخص و معلوم. او ميداند كه اگر به اين تركيب زياد دست بخورد و تغيير زيادي در آن حاصل شود اين مربي بايد دوباره برود اول خط و مثل سال قبل از صفر كارش را شروع كند.

اين اتفاقها در حالي رخ ميدهد كه برخي منابع خبري از مذاكره پرسپوليس با يك مدافع و يك مهاجم معروف و چند بازيكن در ليگ برتر خبر ميدهند و برخي هم اين مذاكرات را به انتها رسيده قلمداد كردهاند كه اين موضوع نش//ان ميدهد پرسپوليس در اين مسير از اس//تقالل جلوتر گام برداش//ته و از امروز فرداي داغ تابستان خود را هم ميبيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.