خيز سياهجامگان براي بقا

Jahan e-Sanat - - News -

در پايان اين فصل دو تيم راهي ليگ دس//ته اول ميش//ود. روي كاغذ هنوز ميتوان براي ماشينسازي شانس ماندن در نظر گرفت. اين تيم اگر هر سه بازي باقيمانده خود را پرگل ببرد و صبا هر سه بازي خود را سنگين ببازد و همچنين سياهجامگانهمحداكثريكتساويدرسهبازيباقيماندهكسبكندماشينسازي سقوط نميكند. اتفاقي تقريبا محال.

همچنين تيمهايي مثل سايپا و صنعت نفت آبادان همچنان در منطقه خطر قرار دارند. با اين وجود واقعيت انتهاي جدول اين است كه ماشينسازي را بايد سقوط كرده دانست و از بين سياهجامگان و صبا احتماال يك تيم راهي دسته اول ميشود.

اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه س//ايپا و صنعت نفت اين هفته باهم بازي دارند. اگر صبا و سياهجامگان در هفته بيست و هشتم برنده شوند، بازنده ديدار سايپا-صنعت هم به خطر ميافتد اما با اين حال در شرايط كنوني صبا و سياهجامگان نامزدهاي اصلي سقوط هستند. دو تيم نفت آبادان و سايپا در دو هفته پاياني بازيهاي سختي ندارند و خود صبا و سياهجامگان ميدانند كه رقابت براي بقا يك دوئل دو تيمه است.

براي اينكه متوجه شويم كدام يك از اين دو تيم بيشتر ميتواند به بقا اميدوار باشد، بازيهاي آينده اين دو تيم را مرور ميكنيم. در حال حاضر صبا يك امتياز بيشتر از سياهجامگان دارد. اين تيم قمي هفته بعد ميزبان سپاهان است كه ديدار بسيار سختي است چراكه سپاهان هم در تالش براي رسيدن به رتبه چهارمي است. صبا در هفته بعدش مهمان نفت تهران است كه بازي متعادلي محسوب ميشود و در بازي آخر هم پذيراي استقالل خوزستان خواهد بود كه آن بازي هم ديداري است كه صمد مرفاوي ميتواند روي سه امتيازش حساب باز كند.

سياهجامگان اين هفته ميزبان پيكان است و قطعا ميثاقيان به آب و آتش خواهد زد كه برنده اين بازي شود. بازي هفته بيستونهم سياهجامگان ميتواند يك ديدار ايدهآل براي اين تيم باشد. اين تيم در آن هفته مهمان ماشينسازي است. ماشينسازي در آن بازي تيم بيانگيزهاي خواهد بود و سياهجامگان ميتواند به برد در تبريز فكر كند. سياهجامگان هفته آخر هم ميزبان پرسپوليس است كه روي بيانگيزه بودن قهرمان ليگ در آن بازي حساب باز كرده است.

در واقع دو تيم بازيهايي دارند كه به گرفتن امتياز در آنها بسيار اميدوارند. صبا و سياهجامگان در هفتههاي اخير روند بدي نداشتند و به سه بازي بعدي كامال اميدوارند. هر دو تيم دو بازي خانگي دارند كه يكي س//خت اس//ت و يك بازي خارج از خانه دارند كه ديدار دشواري نيست. صبا از يك مزيت برخورددار است كه در حال حاضر يك امتياز بيشتر دارد و سياهجامگان هم از اين مزيت سود ميبرد كه بازيهايش كمي آسانتر از صباست. كليد موفقيت سياهجامگان بردن پرسپوليس در هفته سيام است. مشهديها اگر اين بازي را ببرند ميتوانند مانند فصل گذشته بقايشان را در هفته آخر جشن بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.