بايرن به دنبال بازگشت

Jahan e-Sanat - - News -

مسابقات دور برگشت مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا از امروز آغاز خواهد شد.

باي//رن مونيخ ميكوش//د تا در ديدار برگش//ت ليگ قهرمانان اروپا و در زمين كهكشانيها با حضور بازيكناني همچون لواندوفسكي، انتقام باخت بازي رفت را گيرد و از حذف، نجات يابد.

در مادريد، جايي كه رئال ميزبان بايرن اس//ت، ياران كري//س رونالدو اميد به تكرار برد بازي رفت را دارند تا با موفقيت كامل به نيمهنهايي برسند اما كارلو آنچلوتي و شاگردان مونيخياش تمام تمهيدات الزم را براي تغيير ش//رايط به كار خواهند گرفت. تيم او در بازي رفت و در مونيخ در شرايطي كه تا نيمه راه كسب برد پيش رفت، دو بر يك باخت. حاال با بازگشت احتمالي چند بازيكن مصدوم و سرنوشتساز از جمله لواندوفسكي اميد به تغيير وضعيت موجود دارد.

اين در حالي اس//ت كه مهاجم رئالمادريد نميتواند تيمش را در ديدار برگشت مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان برابر بايرن مونيخ همراهي كند. اين تيم نميتواند از گرت بيل در اين بازي بهره ببرد. مهاجم ولزي به دليل آسيبديدگي در فهرست 18 نفره زينالدين زيدان جاي ندارد و به جاي او قرار اس//ت ايس//كو در تركيب اصلي مادريد بازي كند.

در انگليس هم لسترسيتي، قهرمان فصل گذشته ليگ جزيره، ميزبان اتلتيكومادريد است. لستريها در بازي رفت يك بر صفر شكست خوردند و حاال با تمام وجود در كنار حماي//ت هواداران خود، آرزوي كس//ب برد و راهيابي به دور بعد را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.