سوتي آقاي كونته!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم//ن- اين كونته مربي چلس//ي هم نش//ان داد دوزار از فوتبال روز دنيا نميفهمد! اس//تاد نهتنها بازي را به منچس//تر باخته بلكه در نهاي//ت ضعف و كمتجربگي در كنفرانس مطبوعاتي گفته: اين باخت تقصير من بود!

مرد حس//ابي! پس اشتباه فردي چه ميشود؟ پس اشتباه داور كجا رفته؟ اين حرفهاي بچگانه چيست كه ميزني، بازيكنها پررو ميشوند؟ از علي دايي ياد بگير. از پرويز مظلومي و امير قلعهنويي ياد بگير! يك بار از اين حرفهاي لوس ميزنند؟ باخت هميشه مال داور و بازيكن است برد هميش//ه براي مربي! همين چيزها را بلد نيستي مربيگري تيمهاي درپيت را ميدهند دستت ديگر! ياد بگير چهار تا جمله خوب بگو كه فردا خواستي بيايي صبايي، مسي، ايرانجوان بوشهري چيزي مربيگري كني دستكم تا نيمفصل دوام بياوري!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.