قلعهنويي و دايي در تيررس باشگاه سايپا

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه سايپا ممكن است براي فصل آينده از امير قلعهنويي و علي دايي برنامه بگيرد.

قرار است هياتمديره باشگاه سايپا هفته آينده تشكيل جلسه دهد و درخصوص برنامه فصل آينده اين تيم و همچنين وضعيت كادرفني به صحبت بپردازد. طبق اعالم درويش، مديرعامل باشگاه سايپا، فركي گزينه اول اين باش//گاه است اما ممكن است از قلعهنويي و دايي هم برنامه گرفته شود. سايپا هماكنون با 29 امتياز در رده سيزدهم جدول ردهبندي قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.