3 قوه به ماجرای تملک کاخهای سعدآباد و نیاوران ورود کنند

Jahan e-Sanat - - News - میراث فرهنگی

مدیرکل موزهها و اموال تاریخی و فرهنگی کش//ور تمل//ک بنیاد بر کاخهایسعدآبادونیاورانغیرقانونی میدان//د و میگوی//د اهمیت این موضوع تا جایی اس//ت که نه تنها رییسجمهور بای//د در این زمینه اظهار نظر کند بلکه روسای سه قوه باید گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که مصلحت جامع//ه در این مورد چگونه است.

محمدرضاکارگر،مدیرکلموزهها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد درباره ادعای مالکیتبنیادمستضعفانبرکاخهای سعدآباد و نیاوران و صدور رای به نفع این بنیاد در دادگاه بدوی میگوید: جوی//ای علت این تصمیم خواهیم شد و درخواست بررسی مجدد آن را خواهیم داشت.

کارگر تاکید میکند سعدآباد و نیاوران جزو اموال عمومی محسوب میش//وند و ادامه میدهد: تملک کاخهای سعدآباد و نیاوران مشمول تعری//ف ایجاد بنیاد مس//تضعفان نمیش//ود زیرا این بنی//اد معموال اموال مصادره شدهای را مورد مالکیت قرار میدهد که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب میآیند.

او تمل//ک این بناها را متعلق به ملت میداند و میگوید: به صورت سیس//تماتیک با از بین رفتن یک رژیم اموال آن به ملت تعلق دارد و نباید آنها را اموال شخصی به حساب آورد. به طور مثال با عوض ش//دن رژیم، استادیوم آزادی خود به خود به ملت تعلق گرفت و دستگاههای مربوطه آن را مدیریت میکنند.

کارگ//ر درگفتوگ//و ب//ا ایلنا ب//ر متولی بودن س//ازمان میراث فرهنگی از ابتدای انقالب تاکنون بر این بناها تاکید و ادامه میدهد: این مجموعهه//ا از ابتدای انقالب به موزه تغیی//ر کاربری پیدا کرد و سازمان میراث فرهنگی متولی موزهها هستند بنابراین به صورت کام//ال اتوماتیک این کاخها تحت سرپرستی و نظارت سازمان میراث فرهنگی است و س//ازمان میراث فرهنگی بای//د آنها را برای بازدید مردم مهیا کند.

او با اش//اره به مصوبه ش//ورای انقالب اس//المی اضافه میکند: به عالوه تمل//ک کاخهای س//عدآباد و نیاوران توس//ط س//ازمان میراث فرهنگی کش//ور در شورای انقالب اسالمی مصوب شده است.

مدیرکل موزهها و اموال تاریخی و فرهنگی کش//ور تمل//ک بنیاد مستضعفان بر این دو کاخ را برای ای//ن بنیاد خوش//ایند نمیداند و میگوید: نکته دوم این اس//ت که تمل//ک این کاخها توس//ط بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اتفاق خوشایندی برای این بنیاد نیست. هزین//ه نگه//داری و حفاظت این کاخها بسیار زیاد است و هیچ گونه درآمدی که بتوان//د این هزینهها را جب//ران کند، ب//رای این کاخها وجود ندارد.

بنیادمستضعفانتنهابهدنبال اضافهکردناموالشاست

او در پاس//خ به این سوال که با وجود ب//اال بودن هزینه نگهداری و حفاظتاینکاخهابنیادبهچهعلتی خواس//تار تملک این اماکن است، میگوید:بهاعتقادمنمسووالنبنیاد فکر زیادی درباره این تصمیم خود نکردهاند و فقط به ازدیاد اموال خود عالقهمندند.کارگر در ادامه توضیح می دهد: س//ازمان در حال حاضر آمادگی دارد که مدیریت بعضی از موزهها را به شهرداریها واگذار کند ولی ناخودآگاه سازمانها و ارگانها عالقهمندن//د که جدا از نفع یا ضرر تملک ی//ک مل//ک آن را در حوزه اختیارات خود داشته باشند. تمامی کارمن//دان این موزهه//ا کارمندان سازمان میراث فرهنگی هستند و ام//وال آن در ح//وزه دولت به ثبت رس//یده است. واگذاری آن به بنیاد ایجاد مشکل میکند.

سرپرس//ت کاخ س//عدآباد ب//ا تاکیدبراینکه بنیاد نمیتواند اموال عمومی را در تمل//ک خود بگیرد، ادامه می دهد: بحث در این مرحله حکومتی خواهد بود و باید دید که مصلحت نظام در چیست. روسای سه قوه باید گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که مصلحت جامعه در این مورد چگونه اس//ت. مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ موزه نیاوران وسعدآبادآسیبهایجبرانناپذیری ب//ه آنها وارد م//یآورد. اهمیت این بحث به میزانی اس//ت که جا دارد رییسجمهور نیز درباره آن نظردهی کند.کارگر رس//یدگی مدام به این کاخها را در حوزه تخصصی میراث فرهنگی میدان//د و میگوید: این کاخهانیازمندرسیدگیدائمهستند وسازمانمیراثفرهنگیتمایلدارد، در صورتی که بنیاد مس//تضعفان موقعی//ت مالی مس//اعدی دارد به حفاظت بیش//تر این کاخها کمک کند ولی این کار به صورت تخصصی در اختیار سازمان میراث فرهنگی است و مدیریت غیرتخصصی قطعا باعث آسیب این کاخها خواهد شد.او در پایان اش//اره میکند این کاخها محلی برای کسب درآمد نیستند: این کاخها محلی برای کسب درآمد نیستند و در صورت وجود این نگاه به این کاخها عواقب بدی برای این اماک//ن پیشبینی میکنیم. از نظر حفاظت بنا و کاربری و خدماتی که ارائه میکنند، دچار معضالت زیادی میشویم.

کشف 120 محوطه تاریخی در محدوده یک سد

سرپرس//ت هی//ات فص//ل اول گمانهزن//ی نجاتبخش//ی ب//رای ارزیاب//ی محوطهه//ای موجود در محدوده س//د چمشیر در محدوده شهرستان گچس//اران، از شناسایی استقرارگاههای موقت زیادی متعلق به عشایر کوچرو در محدوده این سد خبر داد.محمدتقی عطایی با بیان اینکه در بررسیهای باستانشناسی بیشاز021 محوطهباستانیدراین محدوده شناسایی و مستندسازی ش//دهاند، گفت: تاکنون کهنترین شواهد به دست آمده از حوضه آبگیر سد چمشیر در شهرستان گچساران مرب//وط به دوره فراپارینه س//نگی اس//ت، س//پس با وقفهای طوالنی ش//واهد اندکی از اس//تقرارگاهی از اواخر دوره نوسنگی به دست آمده که متعلق به ش//ش هزار سال قبل اس//ت.او افزود: از دیگر کش//فیات باستانش//ناختی در محدوده این سد میتوان به استقرارگاهی از دوره عیالم میانه اشاره کرد که دارای هر دوسنتسفالگریشوشانیوانشانی است.عطایی بیان کرد: اگرچه چند دژ و قلعه از دوره پساهخامنش//ی و ساسانی اهمیت این محدوده را در دورههای مذکور نشان میدهند اما اوج توجه ب//ه این منطقه در قرون میانه اسالمی بوده که نشان از تراکم جمعیتی باالیی در منطقه دارد.او با اشاره به شناسایی دهها استقرارگاه از ایندورهدرحاشیهرود،گفت:برخیاز ایناستقرارگاههامساحتیبالغبرپنج هکتار دارند، بیشتر این استقرارگاهها از معماری منسجمی برخوردارند و از مناطبعطبیعیمنطقهبهعنوانمصالح معماریآنهااستفادهوازسنگومالت گل در بناهای عادی و الشه سنگ و مالت گچ در بناهای مهمتر استفاده شده است.این باستانشناس با بیان اینکهبیشترمحوطههایدورهاسالمی دارای معماری راست گوشه، هندسی و منظم هس//تند، گفت: مسیر رود »زهره« در این دوره اهمیتی خاصی داشتهبهگونهایکهیکقلعهبزرگبا دیوارهایستبردراینمنطقهساخته شدهکهنقشنظامیوامنیتیداشته اس//ت.او با اشاره به شناسایی بقایای استقرارگاههای موقت پرشمار در این محدوده گفت: اغلب استقرارگاههای شناخته ش//ده در محدوده این سد مربوط به عشایر کوچرو بوده و از این نظر محدوده سد »چمشیر« قابلیت باالیی برای پاس//خگویی به برخی از مبهمترین مس//ایل باستان شناسی ایران درباره کوچنش//ینان دورههای مختلف خواهد داشت.براس//اس این گ//زارش، گمانهزنی نجات بخش//ی برای ارزیابی محوطههای موجود در محدودهسدچمشیر،بامجوزریاست پژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.