چهارمین شماره فصلنامه گیلگمش منتشر شد

Jahan e-Sanat - - News - کیوسک

چهارمین شماره فصلنامه گیلگمش، نشریه تخصصی میراث فرهنگی و گردش//گری با حمایت کانون سراسری انجمنهای صنفی راهنمایان (IFTGA)یرگ//شدرگ در نخستین ماه از فصل بهار منتشر شد.

این فصلنامه در هفت بخش با نامهای چهارراه، رهگو، رهیافت، راهنامه، رهآورد، همراه و روبهراه تعریف شده است.

چهارراه در گیلگمش بخشی برای بررسی و تبادل اطالعات است که در آن به برخی جریانها و رویدادهای مرتبط با میراث فرهنگیوگردشگریپرداختهمیشود.چهارمینشمارهفصلنامه گیلگمش در این بخش به ارائه دو مطلب به مناسبت میزبانی ایران از هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در بهمنماه سال گذشته و همینطور برگزاری جشن دهم راهنمایان گردشگری سراسر کشور در اسفندماه پرداخته است.

در بررسی یشتهای بهاری، ردپای باد در فرهنگ مردم ایران و نگاهی به کتاب »راهنمای سفر به ایران« نیز مطالب ارائهشده در بخش رهگو است. این بخش به مرور و تحلیل آثار و روایاتی میپردازد که از گذشته به ما رسیده است.

در بخ//ش رهیافت که به مطالب مرتبط با میراث فرهنگی اختصاص دارد، در این شماره به آیین پخت سیملک )سمنو( و پیشواز بهار در کشورهای آسیای میانه و افغانستان و همچنین تاثیر مدرنیته بر تحول نظام تغذیه ایرانیان در دوره قاجار پرداخته شده است.

در گیلگم//ش بخش راهنام//ه برای پرداخت//ن به موضوع گردش//گری و زیرمجموعههای آن در نظر گرفته ش//ده است و از اینرو فش//ن؛ فرصتی نو برای پایداری گردش//گری ایران، راهنمایان گردشگری یا سفیران دیپلماسی عمومی و گردشگری نوجوان؛ راهبردی به سوی آینده توسعه پایدار گردشگری عنوان گزارشهای این بخش است.

رهآورد نیز عنوان بخشی است که در هر شماره به بررسی یک موضوع در قالب پرونده ویژه میپردازد. توسعه پایدار عنوان موضوع پرونده ویژه چهارمین شماره گیلگمش برای مخاطبانش است و در این بخش گزارشهایی با عناوین گردشگری پایدار؛ ابزاری برای توسعه پایدار، نقش راهنمای گردشگری در توسعه پایدار، تحول در صنایعدستی؛ عاملی برای دستیابی به توسعه پایدار، و محیط زیست و توسعه پایدار ارائه شده است.

همراه در گیلگمش بخشی است که در آن به سفر و گردشگری از ابعاد متفاوت میپردازد. چهارمین شماره گیلگمش با دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همراه شده است. بازماندههای مذهبی کهن در زنگبار و تجربه رصد در فصل بهار نیز عنوان دیگر مطالب این بخش است.

در روبهراه که بخشی برای بررسی روند و تحوالتی است که میراث فرهنگی و گردشگری در حال سپری کردن آن است، نقش گردشگری در آینده اقتصاد جهان و اقتصاد تجربه و فرصتهای پیشروی صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند.

»درقابچهلستون«نیزعنوانکالژچهارمینشمارهگیلگمش ب//وده که دربرگیرنده ترکیبی از نقاش//یهای کاخ چهلس//تون اصفهان است.

فصلنامه گیلگمش عالوه بر رسالت آموزشی و اطالعرسانی که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری عهدهدار است، هدف زیست محیطی را نیز دنبال میکند، به طوریکه کاغذهای مورد نظر برای چاپ این مجله از پودر سنگ تهیه شدهاند و در قبال هر یک تن کاغذی که برای چاپ آن به کار میرود از قطع 16 درخت جلوگیری میشود.

چهارمینشمارهفصلنامهگیلگمشدرتعدادیازکتابفروشیها و همچنین کیوسکهای شهر تهران قابل تهیه است. همینطور عالقهمن//دان برای دریاف//ت این فصلنامه میتوانن//د به دفتر فصلنامه گیلگمش به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر )شادمان(، خیابان زینلیان، نبش کوچه معتمد، پالک 34 مراجعه کرده یا با ش//مارههای ‪66086687 -66039678‬ تماس برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.