چشم بادامیهای شرق آسیا در صدر

Jahan e-Sanat - - News -

چشم بادامیهای شرق آس//یا برای پنجمین سال پیاپ//ی در صدر فهرس//ت ولخرجتری//ن گردش//گران بینالمللی قرار گرفتند.

به گزارش سایت سازمان جهانی گردشگری)OTWNU(، گزارش سال 2016 میزان هزینهکرد گردشگران بینالمللی حاکی از آن است که هزینه گردشگران چینی با رشد 12 درصدی طی سال 2016 همراه بوده و چینیها برای پنجمین س//ال پیاپی در صدر فهرس//ت پرخرجترین گردشگران دنیا قرار گرفتند.

با وجود چالشهای پیش رو، تعداد گردشگران بینالمللی در س//ال 2016 به رقم 1/2 میلیارد نفر رسید و به تناسب آن مجموع هزینه گردشگران نیز افزایش یافته است. مردم همچنان تمایل زیادی به سفر دارند و این امر برای بسیاری از کشورهای جان منفعت داشته و شرایط رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد فرصتهایی برای توسعه را فراهم کرده است.

سال 2016 نیز سال بسیار خوبی برای گردشگری خارجی چینی بود و هزینه گردشگران چینی که به کشورهای مختلف س//فر میکنند با رشد 11 میلیارد دالری به رقم 261 میلیارد دالر رسید که حاکی از رشد 12 درصدی است.

همچنین شمار گردشگران چینی که به مقاصد بینالمللی س//فر میکنند نیز با شش درصد رشد به 135 میلیون نفر در س//ال 2016 رسید تا این کشور از سال 2012 تاکنون جایگاه خود را به عنوان منبع اصلی تامین گردشگر در جهان حفظ کند ومیزانهزینهکردگرشگرانچینینیزازسال4002 بهاینسو هر ساله با رشد دو رقمی همراه بوده است.

رشد گردشگری خارجی در چین موجب بهرهمندی و منفعت بس//یاری از مقاصد گردشگری در آسیا و اقیانوسیه شده که از آن جمله میتوان به ژاپن، کرهجنوبی، تایلند و همچنین مقاصد دیرینهای چون آمریکا و اروپا شده است.

پس از چینیها، گردشگران آمریکایی که دومین تامینکننده گردشگردرجهانهستنددرسال6102 رقم221 میلیارددالر در مقاصد بینالمللی هزینه کردهاند و گردشگری خارجی این کشور نیز 8 درصد در مقایسه با سال 2015 رشد داشته است.

گردشگران آلمانیها با هزینهکرد 81 میلیارد دالر، بریتانیا با 67 میلیارددالر،فرانسهبا14 میلیارددالروگردشگرانکانادایی با92 میلیارددالردرمکانهایبعدیپرهزینهترینگردشگران بینالمللی در سال 2016 قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.