چارلی چاپلینها در سوییس رکورد شکستند

Jahan e-Sanat - - News - یادبود

662 نف//ر در لب//اس و هیاتی که چارلی چاپلی//ن با آن در فیلمهایش ظاهر میشد دور هم جمع شده و یاد وی را گرامی داشتند.

به گزارش یورونی//وز، 662 نفر در لباس و هیاتی که چارلی چاپلینباآندرفیلمهایشظاهرمیشددرخانهایدرسوییسکه زمانی وی در آن سکونت داشت دور هم آمدند تا در صدوبیست و هشتمینسالروزتولدشیاداینهنرپیشهبرجستهدنیایسینمای کمدی و صامت را گرامی بدارند و رکورد نیز بشکنند.

چارلی چاپلین به گفته خودش 16 آوریل 1889 برابر با 27 فروردین در لندن به دنیا آمد و سپس به آمریکا رفت.

او در اوج جنگ س//رد و پس از آنکه فهمید نامش در میان فهرست کمونیستهای معروف سناتور جوزف مک کارتی جای گرفته است آمریکا را ترک کرد و به همراه خانوادهاش به سوییس رفت و در آنجا سکنی گزید.

چارلی چاپلین در سال 1972 میالدی و سالها پس از آنکه مک کارتی و همراهانش رس//وا ش//دند شکوهمندانه به آمریکا بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت.

وی در طول 77 س//ال حضورش در دنیای س//ینما سه بار جایزه اس//کار را از آن خود کرد و در س//ال 1977 میالدی در سوییس درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.