بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحاني

Jahan e-Sanat - - News - ادامه یادداشت Z.Mesbah1944@gmail.com

... آزردگيهاي شدید عصبي که مورد وقوف همگان است، خود را موفقميشمارددرحاليکهکشوررابانفت57 دالريهمقابلاداره نميدانست، چنین چهرهاي اما قبل از ثبتنام دولت را با بدترین الفاظ به باد انتقاد گرفت. یا فرد دیگري که در این اواخر بادعوت از س//ران اصالحطلب به تجمعات به اصطالح حزبي امر را بر خود مشتبه دانسته و باور دارد با همه امتیازات رانتي در باب مدرک تحصیلي یا انتصاب بهعنواننمایندهتهران،حائزشرایطکامالمناسبریاستجمهوريدر این وانفساست و در صورت تایید صالحیت که بعید بهنظر ميرسد به ناگهانخودرانمایندهمنحصربهفرداصالحطلبانميداندودولتکنوني را اگر بتواند، براي عقبنماندن از قافله تضعیف خواهد کرد.

دردفاعازبرجامدرزمینهباالرفتنشرایطمعیشتيمردمهمانبس که افزایش مراودات اقتصادي ایران در سطح جهاني، ورود شرکتهاي معتبر مشاورهاي که ظرفیتها و فرصتهاي اقتصادي کشور را مورد مطالعهقراردادهاندزمینهسازورودسرمایهگذارانخارجيبهاقتصادایران در دور دوم دولت فعلي خواهد شد. این موضوع نشان ميدهد اقتصاد جهانيبهاقتصادایراناعتمادکردهوتمایلزیادفعاالناقتصاديبرايورود به بازار ایران را نیز نشان ميدهد که البته این تازه آغاز راه است.

در چنین ش//رایطي که زیر سوال بردن برجام به یکي از ابزارهاي تبلیغاتيمخالفاندولتدرآمده،باحمایتازروحانيکهبیشازپیشبا حمالتگوناگونروبهروخواهدشدوازصدرتاذیلانحصارطلبانبااعزام نمایندهبهعرصهانتخاباتباچهرههايآشناوفرصتطلبدررقابتجدي با او و به چالش کشیدن ایشان به طور گروهي در مناظرهها با برنامه وارد ميشوند، ضرورت حیاتي آن است که با شرکت در انتخابات در پیش با همهاماواگرها،تبلیغاتهدفداررامشابهاسفند49 نقشبرآبکردو تحول تدریجي را با حداقل هزینه براي آیندگان فراهم سازیم.

آنچه در این رابطه بیشتر از این مدنظر است، این است که به طور نسبيدولتروحانينشاندادهبامشکالتبهخوبيآشناودرصددرفع موانعباهمهمحدودیتهاودخالتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.